Zaključci 65. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 20.08.2019. godine na 65. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Drago Belše, Marta Tuksar) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

 

1. Atletski klub Mursko Središće – Grad Mursko Središće preuzima pokroviteljstvo nad Utrkom Grada do visine od 10.000,00 kuna.

2. Za vođenje svih poslova oko civilne zaštite Grada Mursko Središće zadužuje se Petra Sršan.

3. NK „Rudar“ – svlačionice – od traženih 8 (osam) ponuda u roku je pristigla 1 (jedna) ponuda tvrtke Tekeli projekt inženjering d.o.o. Mursko Središće te se ista prihvaća u iznosu od 620.912,13 kuna s uključenim PDV-om za dovršetak izgradnje pratećih sadržaja NK „Rudar“ – svlačionice. Navedena faza osigurava funkcionalnu upotrebu novoizgrađenih sportskih prostorija.

4. Društveni dom Peklenica – od traženih 5 (pet) ponuda u roku su pristigle 3 (tri) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda tvrtke DK elektrousluga j.d.o.o., Čakovečka 56, Peklenica u iznosu od 59.685,00 kuna s uključenim PDV-om za izradu djelomične rekonstrukcije dvorane – elektroinstalacije društvenog doma u Peklenici.

5. Zadužuju se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za provođenje jednostavne nabave za modernizaciju javne rasvjete po naseljima sukladno Planu nabave.

6. Zadužuju se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da kod izmjene Prostornog plana uređenja grada Mursko Središće koja je u postupku s izrađivačima dogovore da se područje kod skele u Murskom Središću izmjeni u turističku namjenu.

7. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da provede postupak jednostavne nabave za zemljane, betonske i armirano betonske radove za zid urni na groblju u Murskom Središću.

8. Ponovno se nalaže Mjesnom odboru Hlapičina da do kraja 2019. godine intenzivira aktivnosti oko osnivanja dobrovoljno vatrogasnog društva u Hlapičini.

9. Zadužuje se referent za informiranje – administrativni referent za dogovor božićnog koncerta s Dominikom Padarićem u sklopu Adventa u Gradu rudara.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/19-01/908                                                                GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-19-01/1-1                                                                        Dražen Srpak

Mursko Središće, 20.08.2019.