ZAKLJUČCI 64. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 28.10.2014. godine na 64. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 

1.      Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske, Trg maršala Tita 4, Zagreb – gradonačelnik prima na znanje inicijativu za pokretanje kolektivnog pregovaranja i potpisivanje kolektivnog ugovora, te predlaže da se pregovori održe u Murskom Središću početkom 2015. godine,

2.      Žganec Rudolf, Čakovečka 2, Peklenica – prima se na znanje zamolba za omogućavanje odvodnje oborinskih voda te se zadužuje komunalni odjel Grada Mursko Središće za iznalaženje tehnički prihvatljivog rješenja spajanjem odvodnje sa zemljišta obitelji Žganec kroz zemljište u vlasništvu obitelji Kovačić sve do odvodnje na Trgu pekleničkih rudara,

3.      „Katruža“, Ruđera Boškovića 2, Čakovec – usvaja se zamolba za plaćanjem godišnje članarine Grada Mursko Središće u navedenoj međimurskoj zakladi solidarnosti „Katruža“ za 2014. godinu u iznosu od 1,00 kn po stanovniku,

4.      Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) komunalni odjel zadužuje se za zamjenu oštećenog kanalizacijskog šahta u ulici Matije Gupca u Murskom Središću, kod k.br. 21,

2) gradonačelnik obaviještava javnost da će Grad Mursko Središće i Turistička zajednica Grada Mursko Središće i ove godine za svoje građane pripremiti proslavu Martinja, koja će se održati u nedjelju 09. studenog 2014. godine s početkom u 15,00 sati u gradskom parku u Murskom Središću. Za građane se priprema martinjsko “ludilo” uz tamburaše te besplatne kolače, pečene kestene, kobasice i degustacije vina te ceremonija krštenja mošta,

3) gradonačelnik usvaja zaključak da će skela Križovec izvan plovidbene sezone prometovati isključivo na zahtjev korisnika te prema osobnom dogovoru korisnika sa skelarom, i uz posebno plaćanje usluge vožnje skele, po cijeni od 10,00 kn po osobi te 30 kn za auto ili traktor za oba pravca. Karte će naplaćivati skelar skele u Križovcu uz izdavanje istih, a ubrana sredstva će uplaćivati u gradsku blagajnu,

4) gradonačelnik obaviještava javnost da je Grad ishodio građevinsku dozvolu za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Čakovečkoj ulici u Peklenici, te se pokreće postupak pozivnog natječaja za početak izgradnje P-B staze,

5) gradonačelnik usvaja odluku o postavljanju sakralnog obilježja – poklonca u romskom naselju Sitnice, uz prethodnu suglasnost VMO Sitnice, na k.č.br. 6014/98 u k.o. Zebanec, temeljem očitovanja Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, a investitor je Župa Marije kraljice i Svetog Ladislava Mursko Središće,

6) gradonačelnik usvaja zaključak o potpisivanju ugovora o priključenju sa javnim poduzećem HEP ODS d.o.o. „Elektra“ Čakovec, radi povećanja priključne snage, kojim se Grad obavezuje platiti 6.328,12 kn u svrhu priključenja javne rasvjete u romskom naselju Sitnice,

7) gradonačelnik usvaja zamolbu Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Čakovec, Športske 2, Čakovec kojom se prihvaća sporazum o zajedničkom interesu djelovanja HGSS Stanica Čakovec na prostoru koji pokriva Grad Mursko Središće, poglavito na nepristupačnim prostorima izvan naselja, vodama i javnim prometnicama, te će Grad za navedenu svrhu obavezuje sufinancirati troškove pripravnosti i održavanja spremnosti HGSS-a u iznosu od 0,50 kn po stanovniku na području Grada Mursko Središće godišnje,

8) Mikulić Tihana, Vladimira Nazora 24, Mursko Središće – odobrava se zamolba za smještaj djeteta u dječji vrtić „Maslačak“ Mursko Središće, na način da se omogućava smještaj djeteta na 4 satni boravak dnevno što će Grad podmiriti u iznosu od 50% ekonomske cijene.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/14-01/­1230

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 28.10.2014.                                                                       Dražen Srpak