Zaključci 63. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 08.01.2024. godine na 63. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Vlatka Županec, Mateja Novak, Josip Sršan, Petra Sršan Strojko, Zoran Turk, Drago Belše, Marta Erdelja, Lucija Vrbanić, Leonard Sanjković) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

1.Usvaja se Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš na području grada Mursko Središće na lokaciji: romsko naselje u Hlapičini i naselje Sitnice.

2.K.A.B. – temeljem podnesene zamolbe za sufinanciranje troškova maturalnog putovanja

za dijete odobrava se financiranje navedenog i to prema Odluci o mjerilima i kriterijima

za sufinanciranje maturalnih putovanja učenika osnovne škole s prebivalištem na području

grada Mursko Središće

3.Ž.H. – temeljem podnesene zamolbe za sufinanciranje troškova maturalnog putovanja

za dijete odobrava se financiranje navedenog i to prema Odluci o mjerilima i kriterijima

za sufinanciranje maturalnih putovanja učenika osnovne škole s prebivalištem na području

grada Mursko Središće

4.M.F. – temeljem podnesene zamolbe za sufinanciranje troškova maturalnog putovanja

za dijete odobrava se financiranje navedenog i to prema Odluci o mjerilima i kriterijima

za sufinanciranje maturalnih putovanja učenika osnovne škole s prebivalištem na području

grada Mursko Središće

5.Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za raspisivanje Javnog poziva za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga u 2024. godini.

6. ZEU prijatelji životinja i prirode – prihvaća se ponuda za obavljanje poslova skloništa za 2024. godinu za Grad Mursko Središće u iznosu od 220,00 eura za zbrinjavanje po psu te 5.300,00 eura godišnje za troškove održavanja, popravaka, izgradnje novih dvorišta popločavanje istih, place djelatnika, gorivo i sl.

7.Zadužuje se v.d. pročelnik za organizaciju sastanka sa svim pripadnicima civilne zaštite na kojem bi se izvršila analiza djelovanja prethodne godine te plan djelovanja u slučaju neposrednih ugroza odnosno vremenskih neprilika. Uz pripadnike civilne zaštite na sastanak će biti pozvani i članovi HGSS-a, predstavnici Hrvatskih voda, predstavnici Defensora – ustanova za pružanje podrške u provođenju posla i zadaće iz civilne zaštite, službenici Policijske postaje Mursko Središće, članovi DVD-a s područja grada.Rok za organizaciju sastanka je do kraja ožujka.

8.Zadužuje se Dječji vrtić “Maslačak” i Turistička zajednica područja “Mura i gorice” za organizaciju Malog serjojsnkog fašnika i Velike fašničke povorke i to u subotu, 10. veljače 2024. godine.

9.Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za organizaciju Susreta poduzetnika 2024. godine koji će se ove godine održati u tvrtki STS-Tech d.o.o. i to u petak, 26. siječnja 2024. godine.

10.Na otok kod novog parkirališta na bivšoj autobusnoj postaji će se postaviti replika rudarskog vlakića prema Pravilniku o jednostavnim građevinama. Vlakić će biti zaštićeni od vremenskih uvjeta na način da bude zatvoren u stakleni box te će se ujedno uvesti i noćno osvjetljenje. Za postavljanje staklenog boxa i vlakića zadužuje se Odjel za komunalne poslove.

11.Obzirom što je Grad pribavio sve potrebne dozvole za izvođenje poučne pješačko biciklističke staze Mura (do Podturna) i potok Brodec (od centra Peklenice do “pekleničkih graba”) u suradnji s Hrvatskim vodama pokreće se postupak realizacije tih zahvata i to – potok Brodec u cijelosti, a poučna pješačko biciklistička staza Mura u više faza.

12.Zadužuje se Turistička zajednica područja “Mura i gorice” za pomoć Planinarskom društvo “Bundek” kod organizacije 26. Vincekovog pohoda.

13.Zadužuje se savjetnik za opće i upravne poslove za raspisivanje Javnog poziva za uređenje nekretnina na području grada Mursko Središće.

14.Zadužuje se Odjel za komunalne poslove za dogovor s Županijskom upravom za ceste Međimurske županije za postavljanje vibro traka na ulasku u naselja i na ostalim detektiranim točkama kako bi se smanjila brzina prometovanja.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 024-02/24-01/01                                                                  GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109-11-24-01-1                                                              Dražen Srpak

Mursko Središće, 08.01.2024.