Zaključci 62. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 20.12.2023. godine na 62. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Vlatka Županec, Mateja Novak, Josip Sršan, Petra Sršan Strojko, Zoran Turk, Drago Belše, Marta Erdelja, Lucija Vrbanić, Leonard Sanjković) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

 1. Obavještava se javnost da se je u 2023. godini održana 21 sjednica stručnog kolegija gradonačelnika te je na istima doneseno ukupno 224 zaključaka.
 2. Međimurski nogometni savez – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 200,00 eura za pomoć kod organizacije svečanosti “Dan međimurskog nogometa”.
 3. Grad Mursko Središće obavještava javnost da je nova punionica električnih vozila na lokaciji novog parkirališta na prostoru bivše autobusne stanice u Murskom Središću puštena u pogon te se ista može koristiti pomoću aplikacije Hrvatskog telekoma espoTs koja se može preuzeti na Trgovini play ili AppStore ili kupnjom kartice u bilo kojem T-centru.
 4. Grad Mursko Središće izradio je Analizu upravljanja komunalnom infrastrukturom sukladno preporukama Državnog ureda za reviziju koji je izvršavao nadzor učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom. Na taj način utvrđeni su kriteriji i pokazatelji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom Grada Mursko Središće.
 5. Tamara Laura Tušek – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstva u iznosu od 100,00 eura zbog bolesti i teške obiteljske i socijalne situacije.
 6. Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije – usvaja se Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Mursko Središće.
 7. Valentina Petran, Gornji Kuršanec – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 100,00 eura zbog bolesti u obitelji.
 8. Leon Šopar, Mursko Središće – temeljem podnesene Zamolbe odobrava se isplata novčane nagrade za primitak Dekanove nagrade u iznosu od 132,72 eura.
 9. Serjojnske mame i bebe – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 100,00 eura za sufinanciranje božićne radionice o recikliranju tekstila u suradnji s Humana novom.
 10. U.S. – temeljem podnesene zamolbe za sufinanciranje troškova maturalnog putovanja za dijete odobrava se financiranje navedenog i to prema Odluci o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje maturalnih putovanja učenika osnovne škole s prebivalištem na području grada Mursko Središće
 11. Župa sv. Martina biskupa – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 1.000,00 eura za obnovu župnog dvora.
 12. HVIDRA Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe i Ugovora o financiranju programa/projekata i manifestacija udruga odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 398,17 eura za kupnju sportske opreme
 13. PD Bundek Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se korištenje sportske dvorane dana 20. i 21. 1. 2024. godine za organizaciju i održavanje 26. Vincekovog pohoda
 14. Košarkaški klub Rudar Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe i ugovora o financiranju programa/projekata i manifestacija udruga odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 663,61 eura za kupnju dresova.
 15. Mega drvo d.o.o. – prihvaća se ponuda u iznosu od 3.012,50 eura za izradu šanka i ormara za prostorije nogometnog kluba Hajduk Štrukovec.
 16. VMO Hlapičina – prima se na znanje zapisnik sa sjednice
 17. M.Ž.Č. – temeljem podnesene zamolbe za sufinanciranje troškova maturalnog putovanja za dijete ne odobrava se financiranje navedenog zbog mjesta prebivališta koje je izvan područja grada Mursko Središće i to prema Odluci o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje maturalnih putovanja učenika osnovne škole s prebivalištem na području grada Mursko Središće
 18. Zadužuje se predsjednik DVD Križovec za organizaciju Osnivačke skupštine nove vatrogasne zajednice Grada Mursko Središće. Ujedno se donosi odluka da će predstavnik Grada Mursko Središće u novoj vatrogasnoj zajednici biti Leonard Sanjković.
 19. S.H. – temeljem podnesene zamolbe za sufinanciranje troškova maturalnog putovanja za dijete odobrava se financiranje navedenog i to prema Odluci o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje maturalnih putovanja učenika osnovne škole s prebivalištem na području grada Mursko Središće

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 024-02/23-01/12                                                                 GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109-11-23-01-1                                                             Dražen Srpak

Mursko Središće, 20.12.2023.