Zaključci 61. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 17.11.2023. godine na 61. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Vlatka Županec, Mateja Novak, Josip Sršan, Petra Sršan Strojko, Zoran Turk, Drago Belše, Marta Erdelja, Lucija Vrbanić) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

  1. Zrinska garda Čakovec – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 200,00 eura kao pomoć u nabavi kadetskih odora i izdavanja knjige “Rodoslovlje obitelji Zrinski”.
  2. Udruga oboljelih od leukemije i limfoma, Čakovec – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 200,00 eura za realizaciju akcije “Pokažimo oboljelima da nisu sami” – prigodno darivanje paketima.
  3. Artelier Thorn, Zagreb – prihvaća se ponuda u iznosu od 3.000,00 eura za uslugu oslikavanja protupoplavnog zidića na šetnici sv. Barbare, a koji će se oslikati povijesnim motivima vezanim uz grad Mursko Središće.
  4. Zadužuje se Odjel za komunalne poslove za božićno ukrašavanje centra grada, šetnice sv. Barbare i svih naselja grada. Rok za božićno ukrašavanje centra grada i šetnice sv. Barbare je do početka adventa.
  5. Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za sanaciju pješačke staze u Frankopanskoj ulici u Murskom Središću, od traženih pet (5) ponuda, pristigla je jedna (1) ponuda od tvrtke Tegra d.o.o., Čakovec, te se ista prihvaća u iznosu od 14.382,25 eura s uključenim PDV-om.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 024-02/23-01/11                                                                 GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109-11-23-01-1                                                             Dražen Srpak

Mursko Središće, 17.11.2023.