ZAKLJUČCI 59. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 22.09.2014. godine na 59. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.     Dobrovoljno vatrogasno društvo Mursko Središće – prijedlog za izmjenu Odluke o komunalnoj naknadi gradonačelnik prima na znanje, na način da se komunalne naknade oslobode aktivni operativni članovi DVD-a na području Grada Mursko Središće, prema spisku imena vatrogasaca koji će Gradu dostaviti nadležna dobrovoljna društva i koji će biti javno objavljen. Prijedlog odluke dostavlja se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

2.     HEP „Elektra“, Žrtava fašizma 2, Čakovec – prihvaća se ponuda br. 09/2014 za popunu javne rasvjete u ulici Matije Gupca u Murskom Središću, u iznosu od 4.898,96 kn uključujući PDV, za 2 nova kompleta javne rasvjete i izmicanje jednog rasvjetnog kompleta – stupa,

3.     Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) Grad Mursko Središće od „Elektre“ Čakovec dobio je elektroenergetsku suglasnost za produženje javne rasvjete za 3 rasvjetna tijela u ulici Franje Koroša u Murskom Središću, te će isto biti pušteno u probni pogon u najkraćem roku,

2) predsjednici mjesnih odbora zadužuju se da obave popis rasvjetnih tijela na području svih naselja u cilju naručivanja popravka javne rasvjete,

3) temeljem dobivene suglasnosti od strane Vijeća roditelja i Školskog odbora Osnovne škole Mursko Središće, usvaja se zaključak da će Grad Mursko Središće u Hlapičini, ispred društvenog doma, kod područne osnovne škole urediti, stajalište za autobus za prijevoz osnovnoškolske djece, a isto je potrebno urediti najkasnije do 01.10.2014. godine,

 

4) proveden je postupak javnog otvaranja ponuda pristiglih po natječaju za izvođenje radova produžetka pješačko-biciklističke staze u Križovcu. Pristiglo je 5 ponuda, i to:

– TEGRA d.o.o. Čakovec                                    – 433.752,00 kn

– TEAM GRAĐENJE d.o.o. Mursko Središće              – 449.938,88 kn

– PAVLIC ASFALT BETON Goričan                          – 434.707,50 kn

– BLAŽON USLUGE GRAĐEVINSKOM

  MEHANIZACIJOM  Mursko Središće                       – 461.973,75 kn

– AUTOPRIJEVOZ NISKOGRADNJA    

  Mursko Središće                                               – 444.640,75 kn

 

Sve cijene iskazane su sa uključenim PDV-om. Kao najpovoljnija odabire se ponuda firme TEGRA d.o.o. Čakovec, u iznosu od 433.752,00 kn.

 

5) Vrtarić Zvonko, zamjenik gradonačelnika, te referent za graditeljstvo Šimunić Antun i komunalni redar Belše Drago zadužuju se za narudžbu i postavljanje natpisnih ploča najvišeg vodostaja rijeke Mure koji je dana 15.09.2014. godine iznosio 536 cm,

6) gradonačelnik prima na znanje pritužbe mještana Peklenice, iz ulice Marof, glede prometovanja teške poljoprivredne mehanizacije po navedenoj ulici, te zadužuje komunalni odjel za postavljanje odgovarajućih prometnih znakova zabrane s obzirom na dostupnost obradivim parcelama kroz druge poljske putove,

7) gradonačelnik usvaja zaključak da je zbog oštećenja poljskih putova zbog loših vremenskih uvjeta i prometovanja teške poljoprivredne mehanizacije u skoroj budućnosti potrebno pristupiti sanaciji istih, a Zobić Miljenko iz Murskog Središća zadužuje se za izradu popisa najčešćih korisnika poljskih putova,

8) Belše Drago, komunalni redar, i predsjednici mjesnih odbora zadužuju se za izradu popisa poljskih putova koji su zarasli granjem, u cilju sanacije istih,

9) komunalni odjel zadužuje se za provođenje poslova sanacije drveća koje oštećuje stazu i ograde u ulici Vladimira Nazora u Murskom Središću, na način da se obavi rušenje takvog drveća i sadnja novog drveća, te obavi sanacija asfalta na stazama,

 

10) komunalni odjel zadužuje se za provođenje poslova sanacije šahta na cesti u ulici Matije Gupca u Murskom Središću, niže od pansiona „Ilonka“,

11) Vrtarić Zvonko, zamjenik gradonačelnika i predsjednik Povjerenstva za sanaciju štete od poplave, zadužuje se za izradu popisa kuća koje su oštećene poplavom rijeke Muri i izlijevanjem oborinskih voda tijekom rujna 2014. godine, te se nalaže da Povjerenstvo u najkraćem mogućem roku raspodjeli sredstva za sanaciju šteta,

12) gradonačelnik usvaja zaključak da je potrebno naručiti ispitivanje kvalitete vode izvora Curek na šetnici u Murskom Središću, i to čim vremenski uvjeti dozvole provođenje ispitivanja,

13) Belše Drago, komunalni redar, zadužuje se za dogovor s koncesionarom groblja Peklenica – Križovec u svrhu uređenje groblja za Dan svih svetih,

14) gradonačelnik usvaja zaključak o određivanju rasporeda korištenja termina sportske dvorane Mursko Središće za sezonu 2014/2015,

15) gradonačelnik usvaja zaključak da će skela Mursko Središće – Fusek od 01.10. pa do kraja plovne sezone tj. 30.10.2014. ploviti svaki dan u vremenu od 07,00 – 08,00, 11,00 – 12,00, 14,00 – 15,00 te 18,00 – 19,00 sati, jer je riješen pravni status skelara i skela može službeno ploviti. Izvan navedenog propisanog radnog vremena i izvan plovidbene sezone skela moguća je plovidba skelom isključivo na zahtjev korisnika te prema osobnom dogovoru korisnika sa skelarom, i uz posebno plaćanje usluge vožnje skele, po cijeni od 10,00 kn po osobi za oba pravca. Karte će naplaćivati skelar uz izdavanje istih, a ubrana sredstva će uplaćivati u gradsku blagajnu,

16) komunalni odjel zadužuje se za provođenje poslova uređenja odvodnog kanala u ulicama Marka Kovača – Maksima Gorkog – Josipa Broza Tita u Murskom Središću,

17) na groblju Peklenica potrebno je uz nova grobna mjesta urediti pješačke staze sa opločnicima, za što se zadužuje predsjednica VMO Peklenica i komunalni odjel.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

 

Klasa: 021-05/14-01/­1076

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                   GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 22.09.2014.                                                        Dražen Srpak