Zaključci 58. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 16.10.2023. godine na 58. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Dolores Vrtarić, Vlatka Županec, Mateja Novak, Leonard Sanjković, Josip Sršan, Dolores Vrtarić,, Drago Belše, Marta Erdelja, Lucija Vrbanić) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

1.Udruga Serjojnske mame i bebe – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 340,00 eura za Kamp rolanja.

2.Orijentacijski klub Međimurje – odobrava se korištenje prostora lučice na Šetnici sv. Barbare za postavljanje ciljnog prostora za orijentacijsko trčanje koje će se održati 28. listopada 2023. godine.

3.Policijska postaja Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe za financijsku potporu u svrhu nabave preventivnih promotivnih materijala za provođenje aktualnih preventivnih projekata, akcija i aktivnosti na području grada Mursko Središće zadužuje se savjetnica za pripremu, vođenje projekata i EU fondove za pribavljanje 3 (tri) ponude za promotivne materijale.

4.MILsoft d.o.o., Zagreb – prihvaća se ponuda za realizaciju projekta Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom u iznosu od 2.299,02 eura s uključenim PDV-om.

5.Prihvaća se ponuda tvrtke Bedić namještaj – obrt, Peklenica za izradu replike ulaska u rudnik koja će biti postavljena na šetnici sv.Barbare kao novi turistički proizvod grada Mursko Središće obzirom što je stara replika ulaska u rudnik bila uništena prilikom poplave u kolovozu i to u iznosu od 3.600,00 eura s uključenim PDV-om.

6.Prihvaća se ponuda tvrtke Tegra d.o.o, Čakovec za izvođenje radova na izgradnji uzdignutih ploha za smirivanje prometa u Poljskoj ulici u Murskom Središću u iznosu od 8.732,00 eura s uključenim PDV-om.

7.Zadužuje se Odjel za komunalne djelatnosti za raspisivanje pozivnog natječaja za projektiranje skelarskog prijelaza uv naselju Križovec.

8.Prihvaća se ponuda tvrtke Jezernik j.d.o.o. iz Štrukovca za utvrđivanje bankina na kritičnim pozicijama u naselju Hlapičina u iznosu od 5.150,00 eura, i naselju Peklenica u iznosu od 4.318,75 eura s uključenim PDV-om.

9.Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za stručni nadzor nad izvođenjem radova “Rekonstrukcija stare sportska dvorane u Centar društvene, kulturne i sportske namjene – Sokolski dom” od tražene tri (3) ponude u roku su pristigle dvije (2) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda tvrtke Mena d.o.o., Čakovec u iznosu od 10.000,00 eura s uključenim PDV-om.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 024-02/23-01/05                                                                  GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109-11-23-01-1                                                              Dražen Srpak

Mursko Središće, 16.10.2023.