Zaključci 57. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 06.05.2019. godine na 57. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Drago Belše, Marta Tuksar, Mateja Novak) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

 1.Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić za pokretanje postupka proširenja Gospodarske zone Brezje na k.č. 5791/1 površine 13,4 ha pošto su sve čestice u dosadašnjem obuhvatu zone prodane.

2.Na Javni natječaj za iznajmljivanje sjenice na šetnici uz rijeku Muru namjenjenu za prodaju sladoleda i kolača nije pristigla ni jedna ponuda te se stoga ponovno pozivaju zainteresirane osobe da se jave u Gradsku upravu s prijedlogom djelatnosti koju bi vršile na tom prostoru.

3.Zadužuje se referent za informiranje – administrativni referent Marta Tuksar za medijsku promociju manifestacije “Ljeto uz Muru 2019.”.

4.Lovačko društvo “Zec” Mursko Središće – odobrava se isplata kapitalnih i tekućih donacija prema Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava za obnovu krovišta na lovačkom domu. Također, molimo da se prethodno dostavi ponuda za radove i/ili nabavku materijala.

5.Grad Mursko Središće sufinancirati će analizu tla za poljoprivredne proizvođače s područja grada i to za do 28 uzoraka u skladu s iskazanim interesom.

6.Radio Kaj d.o.o. – primili smo na znanje ponudu o medijskoj suradnji te ćemo angažirati usluge prema potrebi po pojedinoj manifestaciji.

7.Odobrava se sufinanciranje višednevne terenske nastave u iznosu od 2/3 ukupnog troška za šest (6) učenika Osnovne škole Mursko Središće temeljem Prijedloga Socijalnog vijeća Grada Mursko Središće.

8.Grad Mursko Središće sudjelovati će u MOVE Week-u 2019. te se za organizaciju istog zadužuju Anica Varga i Petra Sršan.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/19-01/606                                                                GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-19-01/1-1                                                                        Dražen Srpak

Mursko Središće, 06.05.2019.