Zaključci 56. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 25.09.2023. godine na 56. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Dolores Vrtarić, Vlatka Županec, Mateja Novak, Leonard Sanjković, Josip Sršan, Petra Sršan Strojko, Zoran Turk, Drago Belše, Marta Erdelja) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

  1. Ogranak Matice Hrvatske u Čakovcu – temeljem podnesene zamolbe odobrava se kupnja 20 primjeraka “Kajkavskog kalendora 2024.” Cijena jednog primjerka Kajkavskog kalendora 2024. iznosi 10,00 eura.
  2. Nord-ing d.o.o. – prihvaća se ponuda za izradu Elaborata prometa – postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije nerazvrstanih cesta u naselju Hlapičina u iznosu od 1.561,87 eura s uključenim PDV-om i izradu elaborate prometa – postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije nerazvrstanih cesta u naselju Peklenica u iznosu od 988,12 eura s uključenim PDV-om.
  3. Temeljem provedenoga postupka jednostavne nabave za izvođenje oborinske odvodnje u naselju Križovec iza društvenog doma, od tražene tri (3) ponude u roku su pristigle dvije (2) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda tvrtke Jezernik j.d.o.o., Štrukovec u iznosu od 10.824,25 eura s uključenim PDV-om.
  4. Tena i Lea Marodi – temeljem podnesene Zamolbe za pomoć kod nabavke opreme za trčanje i financiranje odlaska na pripreme odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 300,00 eura za Tenu Marodi i 300,00 eura za Leu Marodi. Tena i Lea Marodi su sportašice III. kategorije Hrvatske
  5. Miners MC, Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 1.061,78 eura i to prema Ugovoru o financiranju programa/projekata i manifestacija udruga.
  6. Agrico sistemi, Prelog – prihvaća se ponuda u iznosu od 10.573,25 eura s uključenim PDV-om za postavljanje sustava automatskog navodnjavanja nogometnog terena na igralištu NK “Mura” Hlapičina. Troškovi za navedeno podjelit će se na način da će se polovica iznosa podmiriti u 2023. godini, a polovica u 2024. godini.
  7. Alarmhaus, Pribislavec – prihvaća se ponuda u iznosu od 1.723,33 eura s uključenim PDV-om za ugradnju sustava videonadzora na objektu NK “Mura” Hlapičina.
  8. IPZ, Uniprojekt Terra d.o.o., Zagreb – prihvaća se ponuda u iznosu od 3.000,00 eura za Izradu Plana sanacije uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova za onečišćene lokacije na području naselja Hlapičina i naselja Sitnice.
  9. KUD “Mura” Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se financiranje autobusnog prijevoza u iznosu od 560,00 eura za sudjelovanje na kulturnoj proslavi “Rodni kraj, pjesmom ti se vraćam, Velenje”
  10. Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za postavljanje svjetlosnog prometnog znaka za obilježavanje pješačkog prijalaza u Frankopanskoj ulici u Murskom Središće od tražene četiri (4) ponude u roku su pristigle tri (3) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda tvrtke Selekta-prima d.o.o. iz Zagreba u iznosu od 12.301,25 eura s uključenim PDV-om te će se skopiti Sporazum s ŽUC-om o sufinanciranju navedenog.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 024-02/23-01/ 03                                                        GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109-11-23-01-1                                                                 Dražen Srpak

Mursko Središće, 25.09.2023.