Zaključci 55. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 14.09.2023. godine na 55. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Dolores Vrtarić, Vlatka Županec, Mateja Novak, Leonard Sanjković, Josip Sršan, Petra Sršan Strojko, Zoran Turk, Drago Belše, Marta Erdelja) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

1. Škola nogometa “Rudar” Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se korištenje Sportske dvorane Mursko Središće dana 08.12., 09.12. i 10.12.2023.g zbog održavanja nogometnog turnira mlađih kategorija te se zadužuje savjetnica za društvene djelatnosti i protokol za komunikaciju s udrugama u vezi korištenja sportske dvorane.

2. Zadužuje se komunalni odjel za organizaciju izrade replike ulaska u rudnik koji će biti postavljeni na šetnici sv.Barbare kao novi turistički proizvod grada Mursko Središće obzirom što je stara replika ulaska u rudnik bila uništena prilikom poplave u kolovozu.

3. Zadužuje se voditeljica Udruge USR “Sport za sve” za organizaciju Europskog tjedna mobilnosti i sporta u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije.

4. Županijska bolnica Čakovec – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 250,00 eura za organizaciju obilježavanja 50 godina postojanja Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu.

5. Prihvaća se ponuda obrta Inteh za programiranje mobilne aplikacije Grada Mursko Središće te mjesečno održavanje iste u iznosu od 5.000,00 eura jednokratno i 400,00 eura mjesečno. Instaliranjem aplikacije na svoj mobilni uređaj građani će dobivati korisne informacije vezane uz turizam, manifestacije, javne pozive, odvoz otpada, događaje u CZK Rudar i slično.

6. Zbog bolje organizacije zajedničkog komunalnog redarstva s općinama Selnica, Sveti Martin na Muri i Vratišinec komunalni redar od 01. listopada 2023. godine oslobađa se svih ostalih poslova te će raditi isključivo poslove iz domene komunalnog redara. U dogovoru s općinama uvest će se uredovni dani po pojedinoj općini te se dodaje u komunalno redarstvo uz komunalnog redara na puno radno vrijeme i višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i graditeljstvo na pola radnog vremena još i referent za gospodarstvo i graditeljstvo koji će raditi na izdavanju Rješenja također na pola radnog vremena. Troškovi komunalnog redarstva dijele se prema već prije određenom Sporazumu te će se za novi trošak od pola radnog vremena donijeti Aneks Sporazuma koji će uz taj novi trošak sadržavati i 5% povećanja za manipulativne troškove.

7. Da bi se studentima omogućilo lakše studiranje Grad Mursko Središće će i ove godine raspisati natječaj za dodjelu 10 studentskih kredita za studije neodređenog smjera. Kriteriji za dodjelu studentskih kredita su: materijalni i socijalni položaj, opći uspjeh u prethodnom školovanju za učenike koji se upisuju na prvu godinu studija, tj. prosječne ocjene svih položenih ispita za studente viših godina, uspjeh na natjecanjima. Visina studentskih kredita je povećana te iznosi 150,00 eura mjesečno za studij na području Zagreba ili udaljenijih gradova na području Republike Hrvatske ili u inozemstvu i 75,00 eura mjesečno za studij na području grada Čakovca i Varaždina. Studenti korisnici kredita, s područja Murskog Središća koji tijekom studija nisu upisivali ponavljanje semestra ni koristili mirovanje studentskih prava, a diplomirali su u roku od 12 mjeseci nakon završetak posljednjeg semestra studija s prosječnom ocjenom 4,1 ili više u potpunosti su oslobođeni vraćanja kredita kako glavnice tako i kamata. Da bi se studenta oslobodilo 50% iznosa kredita, potrebno je uz to što je redovito završio studij prosjek ocjena biti od 3,76 do 4,09. Da bi bio oslobođen 25% iznosa kredita mora imati prosjek ocjena od 3,5 do 3,75. Za raspisivanje natječaja za dodjelu studentskih kredita zadužuje se savjetnica za opće i upravne poslove.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 024-02/23-01/01                                                                                                            GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109-11-23-01-1                                                                                         Dražen Srpak

Mursko Središće, 14.09.2023.