Zaključci 54. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

U nastavku donosimo zaključke 54. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće koje nismo objavili u posebnim člancima. (rt)

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 25.03.2019. godine na 54. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Drago Belše, Marta Tuksar, Mateja Novak) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

 

1.Počasni Bleiburški vod – odobrava se isplata financijska sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna za obilježavanje 74. obljetnice Bleiburške tragedije

2.”Katruža” Međimurska zaklada solidarnosti – odobrava se isplata financijskih sredstava – 1,00 kuna po stanovniku što ukupno iznosi 6.215,00 kuna u svrhu liječenja, rehabilitacije, operacije, transplatacije organa, nabave pomagala za invalidne osobe te nabavu lijekova u slučajevima kada zdravstveno osiguranje ne podmiruje troškove.

3.Prihvaća se ponuda tvrtke Eltel d.o.o. Čakovec za izradu šest (6) komada ALU ploča 200×150 Grad Prijatelj djece sa pripadajućim materijalom u iznosu od 21.195,00 kuna, a sredstva će se osigurati rebalansom proračuna.

4.Nalaže se tvrtki Murs ekom da u roku od tri mjeseca (90 dana) predloži rješenje za uspostavu zimske službe u sezoni   2019./2020. te da se ispitaju mogućnosti uspostave dimnjačarske službe u sklopu Murs ekoma, a za područje grada Mursko Središće s mogućnošću ponuda iste usluge i vanjskim koncesionarima.

5.Župa sv. Martina Biskupa, Sveti Martin na Muri – odobrava se isplata financijskih sredstava u iznosu od 20.000,00 kuna za zamjenu stolarija na kapelici “Presvetog trojstva” u Hlapičini.

6.Sklonište za životinje “Prijatelji” Čakovec – Grad Mursko Središće za zbrinjavanje jedne žive životinje izdvaja 1.250,00 kuna. Obzirom što je Grad Mursko Središće u 2018. godini za troškove održavanja, popravaka, izgradnje novih dvorišta platio 20.000,00 kuna te obzirom što se  prijedlogom novog Ugovora za 2019. godinu predlaže povećanje iznosa na 35.000,00 kuna, obavještava se sklonište “Prijatelji” Čakovec da Grad nije suglasan s navedenim iznosom već predlaže iznos od 20.000,00 kuna, a isto iz razloga jer smatramo kao neopravdani prijedlog udruge da se paušalno poveća trošak zbog povećanja broja pasa koji je rezultat kastracije pasa u romskom naselju.

7.Sklapa se Aneks ugovora s tvrtkom Info bonus d.o.o, Zagreb za prijenos baze podataka registra imovine iz postojećeg softvera u bazu podataka novog softvera u iznosu od 4.000,00 kuna uvećano za PDV, a naknada za održavanje iznosi 400,00 kuna uvećano za PDV za tromjesečno razdoblje.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/19-01/323                                                                              GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-19-01/1-1                                                                         Dražen Srpak

Mursko Središće, 25.03.2019.