Zaključci 54. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 05.09.2023. godine na 54. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Dolores Vrtarić, Vlatka Županec, Mateja Novak, Leonard Sanjković, Josip Sršan, Petra Sršan Strojko, Zoran Turk, Drago Belše, Marta Erdelja) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

1.Nalaže se Mjesnom odboru Sitnice da se vodi briga o uređenju prostora oko izgrađenog poklonca u naselju Sitnice na način da se kosi, uređuje i zalijeva cvijeće.

2.Temeljem upita Saveza udruga “Prvi korak” u vezi sufinanciranja pomagača djeci s teškoćama u razvoju u predškolskom odgoju odobrava se sufinanciranje pomagača za troje djece s područja grada Mursko Središće i to 50% od ukupnog iznosa.

3.Grad Mursko Središće pribavio je Rješenja za planirane zahvate Pješačko biciklističke poučne staze “Potok Brodec” i Pješačko biciklističke poučne staze Mura od Murskog Središća do Podturna te se pokreće postupak prema Hrvatskim vodama za realizaciju istih.

4.Odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 300,00 eura Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma za Karla Fegeša koji je obolio od akutne limfoblastične leukemije.

5.Grad Mursko Središće i ove godine priprema izradu Središćanskih novina te se zadužuje savjetnica za društvene djelatnosti i protokol za organizaciju izrade istih. Također, pozivaju se udruge, klubovi i drugi relevantni subjekti da podatke o događajima i radu kroz 2023. godinu dostave do 03. studenog 2023. godinu.

6.Prihvaća se ponuda tvrtke BDC d.d. za uslugu projektne prijave u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Zaželi – prevencija institucionalizacije u iznosu od 2.200,00 eura i to na način da će se troškovi podijeliti između Grada i partnera proporcijalno udjelu u projektu.

7.Udruga mažoretkinja Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se korištenje Sportske dvorane Mursko Središće dana 28. listopada 2023.g zbog proslave 25 godina od osnivanja mažoretkinja u Murskom Središću te se zadužuje savjetnica za društvene djelatnosti i protokol za komunikaciju s udrugama u vezi korištenja sportske dvorane.

8.Zadužuje se komunalni odjel za pokretanje postupka jednostavne nabave za izvedbu oborinske odvodnje u naselju Križovec iza društvenog doma (Nova ulica).

9.Zadužuje se komunalni odjel za pokretanje postupka jednostavne nabave za postavljanje svjetleće konzole na raskršću Frankopanske ulice i Ulice Vladimira Nazora u Murskom Središću.

10.Zadužuje se komunalni odjel za provjeru stanja pješačkih prijelaza na području grada Mursko Središće te za organizaciju obnove potrebnih pješačkih prijelaza.

11.Zadužuje se komunalni odjel za uređenje groblja Mursko Središće i groblja Peklenica-Križovec za blagdan Svih svetih. Krajnji rok za uređenje je 24. listopada 2023.g.

12.Zadužuje se savjetnica za opće i upravne poslove za provedbu postupka jednostavne nabave za predmet nabave savjetodavne usluge vođenje projekta te pripreme i provedbe postupka nabave za projekt dogradnje dječjeg vrtića u Murskom Središću.

13.Grad Mursko Središće prihvaća sudjelovanje u “Utrci mira” pri čemu bi most preko rijeke Mure bio proglašen “Mostom mira”.

14.Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023. godine.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 007-01/23-01/           167                                                      GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109-11-23-01-1                                                                Dražen Srpak

Mursko Središće, 05.09.2023.