Zaključci 52. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 26.07.2023. godine na 52. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Josip Sršan, Vlatka Županec, Mateja Novak, Dolores Vrtarić, Zoran Turk, Drago Belše) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

  1. Udruga Mažoretkinja Murskog Središća – odobrava se zamolba za odlazak na svjetsko prvenstvo u Liverpool od 09. do 13. kolovoza 2023. godine tako da će se podmiriti troškovi prijevoza autobusom do Zračne luke dr. Franje Tuđmana te se sukladno čl. 6 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge odobrava novčani iznos u visini od 663,61 eura. S obzirom na to da nije bilo planirano u gradskom proračunu sredstva će se isplatiti iz sredstava za rezerve.
  2. Obavještavaju se roditelji da će se novčana sredstva za kupnju školskog pribora moći iskoristiti u trgovini Narodne novine u Čakovcu, tako da prije kupnje na blagajni predoče osobnu iskaznicu (roditelja) te potom obave kupovinu. Grad Mursko Središće će popis učenika dostaviti navedenoj trgovini. Novčana sredstva se mogu iskoristiti od 04. kolovoza pa do početka školske godine. Prema dostavljenim podacima od strane Osnovne škole Mursko Središće učenici će za školski pribor dobiti:

– od I. do IV. razreda – 20,00 eura

– od V. do VI. razreda – 40,00 eura

– od VII. do VIII. razreda – 60,00 eura

  1. Zadužuje se v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela za pokretanje postupka jednostavne nabave za raspisivanje postupka nabave i vođenje projekta “Dogradnja dječjeg vrtića”:
  2. Gradonačelnik na sljedeće Gradsko vijeće, koje će se održati početkom mjeseca rujna, upućuje prijedlog da Grad Mursko Središće preuzme plaćanje roditeljskog udjela ekonomske cijene boravka djece u dječjim vrtićima za mjesec rujan s obzirom na to da roditelji imaju povećane troškove početkom nove školske godine. Roditelji korisnici usluge smještaja djece u predškolske ustanove za čiju djecu Grad Mursko Središće sufinancira boravak djeteta u predškolskim ustanovama na i van područja grada, a temeljem Odluke o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene smještaja djece u predškolske ustanove na području Grada Mursko Središće, ili temeljem Pravilnika o sufinanciranju, odnosno zasebnih odluka Povjerenstva, će biti za mjesec rujan oslobođeni plaćanja dječjeg vrtića.
  3. Grad Mursko Središće će i ove godine za učenike s područja grada Mursko Središće osigurati po 10 bilježnica za svakog učenika. Bilježnice će se podijeliti početkom školske godine.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 007-01/23-01/155                                                                GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109-11-23-01-1                                                              Dražen Srpak

Mursko Središće, 26.07.2023.