Zaključci 51. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Pošto smo nekoliko zaključaka objavili kao posebne članke, sada donosimo one preostale.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 11.02.2019. godine na 51. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Drago Belše, Marta Tuksar) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

 Ponovno se upozoravaju pravne i fizičke osobe, političke stranke i udruge da se plakatiranje na području grada Mursko Središće vrši isključivo preko Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Grada Mursko Središće  te da se plakati postavljaju na predviđenom mjestu za plakatiranje koje je određeno Odlukom o plakatiranju. U protivnom primijeniti će se prekršajne odredbe određene Odlukom o plakatiranju.

Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan za uređenje pristupa i oborinske odvodnje na česticama u ulici Josipa Šajnovića u Murskom Središću.

IPA – Sekcija Hrvatska – odobrava se zakup oglasnog prostora dimenzija ¼ stranice u iznosu od 2.737,50 kuna za izdavanje publikacije „Internet, ovisnost i mladi“.

Gradonačelnik Grada Mursko Središće predlaže Gradskom vijeću izmjenu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na način da se poštuje Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kojom isti sud ukida Odluku Općine Dubrava u Zagrebačkoj županiji kojom je propisana trajna sterilizacija.

Općina Gornji Kneginec – Grad Mursko Središće nije zainteresirani za kupnju suvlasničkog dijela nekretnine u Selcu koji u naravi predstavlja 1/3 dijela studio apartmana (4788/474012 dijela č.k.br. 1710/5 k.o. Selce).

Odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 1.500,00 kuna za pomoć obitelji Sabol iz Preloga kojima je izgorjela kuća.

Prihvaća se ponuda tvrtke Moderna – investa d.o.o., Čakovec za izradu Procjembenog elaborata o tržišnoj vrijednosti nekretnine na adresi Martinska 2, Mursko Središće

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/19-01/179                                                                GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-19-01/1-1                                                            Dražen Srpak

Mursko Središće, 11.02.2019.