Zaključci 51. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 17.07.2023. godine na 51. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Josip Sršan, Vlatka Županec, Dolores Vrtarić, Drago Belše) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

  1. Prima se na znanje ponuda Zagrebačkog velesajma za sudjelovanje na sajmu hrane i zdravog življenja i CroAGRO 2023. te se za dogovor s potencijalnim izlagačima i organizatorom sajma zadužuje Savjetnica za opće i upravne poslove.
  2. Astronomsko društvo VEGA – prihvaća se pokroviteljstvo u iznosu od 300,00 eura za 1. Regionalni susret astronomskih društava (HR-SLO) koje će se održati od 19. do 20. kolovoza 2023. godine.
  3. Atletski klub “Mursko Središće” – prihvaća se pokroviteljstvo za Utrku Grada Mursko Središće te se za navedeni događaj odobrava iznos od 1.600,00 eura.
  4. IPA Međimurje – Čakovec – prihvaća se zamolba za potporu kod organizacije obilježavanja “IPA Međunarodnog dana prijateljstva” u vidu osiguranja okrijepe na kraju šetnje te izrada fotografije iz zraka s dronom.
  5. Zadužuje se Odjel za komunalne poslove za pokretanje postupka jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije za novu skelu Križovec.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 007-01/23-01/152                                                              GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109-11-23-01-1                                                            Dražen Srpak

Mursko Središće, 17.07.2023.