Zaključci  5. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 12.08.2021. godine na 5. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Josip Sršan, Marko Jurović, Dolores Vrtarić, Mateja Novak, Petra Sršan, Drago Belše) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

  1. Radioklub “Međimurje” – temeljem Ugovora o financiranju programa/projekta odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 9.000,00 kuna za nabavku novog uređaja za potrebe udruge.
  1. Teniski klub “Mursko Središće” – temeljem Ugovora o financiranju programa/projekta odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 9.000,00 kuna za ugradnju novog sistema zalijevanja teniskih terena.
  1. Vatrogasna sportska udruga Žiškovec – temeljem zamolbe odobrava se pokroviteljstvo u iznosu od 5.000,00 kuna za 10. Svjetsko prvenstvo za dječake i 6. Svjetsko prvenstvo za djevojčice u vatrogasnom sportu koje se održava od 09. do 15. kolovoza 2021. godine u Čakovcu .
  1. Podružnica umirovljenika Mursko Središće – temeljem zamolbe odobrava se pokroviteljstvo za susret umirovljenika Mursko Središće – Lendava u vidu nabavke novih majica za članove podružnice.
  1. Od 01. rujna 2021. godine uvodi se uredovno radno vrijeme prijema stranaka u Gradsku upravu tako da stranke mogu ulaziti u hol Gradske uprave gdje će ih primiti nadležni djelatnik Gradske uprave. Uredovno vrijeme za rad sa strankama je ponedjeljak 08:00 do 16:00 te utorak i četvrtak 08:00 do 14:00 sati. Van uredovnog vremena stranke se neće primati. Sve navedeno vrijedi u slučaju povoljne epidemiološke situacije ili do eventualne promjene mjera i odluka Nacionalnog stožera. U holu Gradske uprave postavljeni su stolovi i klupe za prijem stranaka.
  1. Grad Mursko Središće i ove godine priprema tiskanje Središćanskih novina. U svrhu što kvalitetnije i pravovremene pripreme podataka o klubovima, udrugama, mjesnim odborima i drugim relevantnim subjektima na području Grada Mursko Središće, pozivamo udruge, klubove, mjesne odbore i sve druge relevantne subjekte da podatke o događanjima i radu kroz 2021. godinu, kao i jednu ili dvije fotografije, dostave najkasnije do 31. listopada 2021. godine na mail adresu: [email protected]

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 007-01/21-01/190                                                  GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109/11-21-01/1-1                                              Dražen Srpak

Mursko Središće, 12.08.2021.