ZAKLJUČCI 5. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

   

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11 i 19/13), te članka 31. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurska županije broj 9/09 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 5. sjednici održanoj dana 11.03.2014. godine, donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

 

1.         Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zapisnik 4. sjednice Gradskog vijeća,

2.         Sa 8 glasova ZA i 6 glasova SUZDRŽAN, Gradsko vijeće usvaja Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje 24.05.2013. do 31.12.2013. godine,

3.         Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće prima na znanje informacije iz rasprave o problematici teretnog prometa na području Grada Mursko Središće te usvaja zaključak da je potrebno od nadležnih institucija službeno tražiti rješavanje problema teretnog prometa na način da se izgrade novi most na rijeci Muri i prometna zaobilaznica Murskog Središća i Štrukovca, da se traži smanjenje dozvoljene brzine prometa na državnoj cesti D-209, postavljanje novih prometnih znakova i svjetlosne signalizacije u smislu regulacije prometa te izgradnja novih pješačkih staza uz državnu cestu D-209 na relaciji Mursko Središće-Štrukovec i duž cijelog naselja Štrukovec,

4.         a) Sa 8 glasova ZA i 6 glasova SUZDRŽAN, Gradsko vijeće usvaja Odluku o izmjenama i        dopunama proračuna Grada         Mursko Središće za 2014. godinu,

            b) Sa 8 glasova ZA i 6 glasova SUZDRŽAN Gradsko vijeće usvaja Odluku o izmjenama i         dopunama Plana nabave Grada Mursko Središće za 2014. godinu,

            c) Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o izmjenama i dopunama        Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godine,

            d) Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o izmjenama i dopunama        Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2014. godine,

            e) Sa 9 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽAN, Gradsko vijeće usvaja Program javnih potreba u   športu Grada Mursko Središće za 2014. godinu,

            f) Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Program javnih potreba u kulturi          Grada Mursko Središće za 2014. godinu,

5.         Gradsko vijeće prima na znanje Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Međimurske županije,

6.         Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o nerazvrstanim cestama,

7.         Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće,

8.         Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Izmjene Odluke o prodaji građevinskog zemljišta unutar Gospodarske zone „Brezje“,

9.         Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o izmjeni granica naselja Peklenica – Križovec,

10.       Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o izradi Izmjena i dopuna:

            – Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone „Brezje“

– Detaljnog plana uređenja Privredne zone „Mursko Središće“

11.       Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Mursko Središće,

12.       a) Sa 13 glasova ZA i 1 glasom PROTIV, Gradsko vijeće usvaja Odluku o smanjenju utvrđenog komunalnog doprinosa – ulica Sitnice,

            b) Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Mursko Središće,

13.       Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o imenovanju Povjerenstva za preimenovanje i imenovanje novih ulica,

14.       Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o imenovanju odbora (17 odbora),

15.       a) Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zaključak o izdavanju suglasnosti na    Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Maslačak“,

            b) Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zaključak o izdavanju suglasnosti na   Odluku o osnivanju podružnice DV „Maslačak“ u Peklenici,

16.       Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Zaključak o dodjeli javnih priznanja Grada Mursko Središće – 14 zahvalnica, 10 nagrada i 2 nagrade za životno djelo.

Gradsko vijeće Grada Mursko Središće ukupno broji 15 članova.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće.  

Navedene odluke posebno se dostavljaju na objavu, te stupaju na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Međimurske županije». 

GRADSKO VIJEĆE

MURSKO SREDIŠĆE 

Klasa: 021-05/14-01/290

Ur.broj: 2109/11-1-01/2-14-1

Mursko Središće, 11.03.2014.

     PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA: 

mr.sci. Cmrečak Miljenko, dr.med.vet.