Zaključci 47. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 10.12.2018. godine na 47. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić,Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Drago Belše,Marta Tuksar, Mateja Novak) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

 

1. VMO KRIŽOVEC – prima se na znanje zapisnik sa sjednice

2. VMO MURSKO SREDIŠĆE – prima se na znanje zapisnik sa sjednice

3. Gradonačelnik Grada Mursko Središće donosi Odluku o popisu i osnivanju Povjerenstva za popis imovine i obveza. Za predsjednika Povjerenstvaimenuje se zamjenik gradonačelnika Miljenko Cmrečak, a za članove predsjednici mjesnih odbora.

4. Društvo multiple skleroze Međimurske županije – Grad Mursko Središće početkom godine raspisuje Javni poziv za sufinanciranje projekata/progama/manifestacija udruga te Vas pozivamo da se na istiprijavite kako biste ostvarili pravo na donaciju.

5. Radioklub “Međimurje” – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 7.000,00 kuna za nabavu opreme, a temeljem ugovora o dodjeli financijskih sredstava.

6. VMO PEKLENICA – prima se na znanje zapisnik sa sjednice

7. VMO HLAPIČINA – prima se na znanje zapisnik sa sjednice.

8. Valentina Petran, Gornji Kuršanec – odobrava se isplata jednokratnih novčanih pomoći za Lanu i Marinu Petran u iznosu od dva puta po 800,00 kuna zbog teške bolesti i teške financijske situacije.

9. VMO SITNICE – prima se na znanje zapisnik sa sjednice

10. Zadužuju se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan za dostavu Zahtjeva za izgradnju ili rekonstrukciju plinske mreže na području grada Mursko Središće.

11. Nogometni klub „Plavi“ Peklenica – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 10.900,00 kuna za izradu PVC prozora i vrata na novim klupskim prostorijama, a temeljem ugovora o dodjeli financijskih sredstava.

12. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan za provedbu postupka jednostavne nabave – prikupljanje ponuda za uslugu koordinatora II u sklopu projekta izgradnje nove zgrade dječjeg vrtića u Ulici Slatine u Murskom Središću.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/18-01/          1668                                                               GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-18-01/1-1                                                                      Dražen Srpak

Mursko Središće, 10.12.2018.