Zaključci 45. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 12.11.2018. godine na 45. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Drago Belše, Marta Tuksar) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

 1. Nalaže se Odsjeku za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslovei Odsjeku  za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb  da sa Bioinstitutom dogovore postupak deratizacije na cijelom području grada Mursko Središće osim na području na kojem je već ista izvedena.

2. MURID, Josipa Kozarca 1, Čakovec – odobrava se sufinanciranje edukacijsko – rehabilitacijskog tretmana  za dijete Danijela Kutnjaka, Štrukovec 28 u iznosu od 50% od ukupnog iznosa.

3. VMO Sitnice – prima se na znanje zapisnik sa sjednice

4. Zadužuje se zamjenik gradonačelnika MiljenkoCmrečak da dogovori modalitete zbrinjavanja opasnih pasa u naselju Sitnice.

5. MINERS MC, FranjeKoroša 9, MurskoSredišće – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 8.000,00 kuna prema ugovoru o dodijeli financijskih sredstava sklopljenim s Gradom Mursko Središće.

6. Zavičajno društvo Međimurje – odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 2.500,00 kuna za izradu monografije.

7. Nogometni klub “HAJDUK” Štrukovec – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 8.000,00 kuna prema ugovoru o dodijeli financijskih sredstava sklopljenim s Gradom Mursko Središće.

8. Nogometni klub “MURA” Hlapičina – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 20.000,00 kuna za nabavu sportske opreme te nabavu klupa, a prema ugovoru o dodijeli financijskih sredstava sklopljenim s Gradom Mursko Središće.

9. Gradonačelnik prima na znanje prijedlog Odluke o dodjeli studentskih kredita predložen od strane Povjerenstva za dodjelu studentskih kredita, i donosi Odluku o dodjeli studentskih kredita kojom se krediti dodjeljuju petorici (5) studenata s područja grada MurskoSredišće, a s istima će se sklopiti odgovarajući ugovor o studentskom kreditu,

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/18-01/          1567                                                               GRADONAČELNIK

Dražen Srpak

UR.BROJ: 2109/11-18-01/11

Mursko Središće, 12.11.2018.

(foto: rt)