Zaključci 40. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 11.09.2018. godine na 40. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Drago Belše, Marta Tuksar, Marina Hojsak Gradiček, Mateja Novak) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

 

1.Nalaže se Odsjeku za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se odmah pristupi uređenju groblja u Murskom Središću i Peklenica – Križovec zbog nadolazećih Dana mrtvih te da svi radovi na uređenju moraju biti gotovi do 24. listopada 2018. godine

2.Utvrđuje se slijedeći način likvidature računa: a) za manje radove u sklopu mjesnih odbora račune prvo kontroliraju i potpisuju predsjednici mjesnih odbora, nakon toga iste račune kontrolira i potpisuje voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, a kao zadnji stupanj kontrole računa je potpis gradonačelnika

b) za veće investicijske objekte račune likvidira i kontrolira prvo voditelj Odsjeka, zatim zamjenik gradonačelnika i naposljetku gradonačelnik

3. Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za postavljanje ploča sa zabranom pristupa na novouređeni zidić i binu u lučici.

4. Zadužuje Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, zamjenik gradonačelnika Miljenko Cmrečak i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić za osmišljavanje idejnog rješenja oslikavanja novouređenog zidića na šetnici uz rijeku Muru s tematikom povijesti i simbola grada Mursko Središće.

5. Nalaže se pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Miljenku Štefaniću i Odsjeku za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se pripremi sve za prebacivanje komunalnih djelatnika u Murs ekom te za završetak svih radnji oko registracije u Trgovačkom sudu, uspostavi nadzornog odbora te početak obavljanja svih komunalnih djelatnosti sa 01. siječnjem 2019. godine.

6. Projekt „Policajac za policajca“ Policijska uprava Međimurska i Policijska uprava Varaždinska – odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 1.000,00 kuna povodom obilježavanja Dana pada grada – biciklima od Čakovca do Vukovara.

7. VMO Štrukovec – prima se na znanje zapisnik sa sjednice

8. Planinarsko društvo „Bundek“ Mursko Središće – odobrava se korištenje sportske dvorane dana 20. siječnja 2019. godine za održavanje 21. Vincekovog pohoda.

9. Planinarsko društvo „Bundek“ – odobrava se korištenje dvorane Centra za kulturu „Rudar“ dana 24. studenog 2018. godine za izdavanje monografije i svečano obilježavanje 20 godina postojanja gdje će Grad Mursko Središće biti suorganizator.

10. Planinarsko društvo „Bundek“ – odobrava se zakup reklamnog prostora u monografiji Planinarskog društva „Bundek“ veličine 1 stranice (18×18 cm) u iznosu od 2.000,00 kuna.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/18-01/          1306                                                                GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-18-01/1-1                                                                       Dražen Srpak

Mursko Središće, 11.09.2018.