ZAKLJUČCI 4. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA – PRIHVAĆEN PRORAČUN ZA 2014. GODINU

   

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11 i 19/13), te članka 31. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurska županije broj 9/09 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 4. sjednici održanoj dana 03.12.2013. godine, donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 

1.         Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zapisnik 3. sjednice Gradskog vijeća,

2.         a) Sa 8 glasova ZA, 6 PROTIV i 1 SUZDRŽAN Gradsko vijeće usvaja Odluku o proračunu Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine,

b) Sa 8 glasova ZA, 6 PROTIV i 1 SUZDRŽAN Gradsko vijeće usvaja Odluku o izvršavanju proračuna Grada Mursko Središće za 2014. godinu,

c) Sa 8 glasova ZA, 6 PROTIV i 1 SUZDRŽAN, Gradsko vijeće usvaja Odluku o proračunu Grada Mursko Središće za 2015. i 2016. godinu,

d) Sa 8 glasova ZA, 5 PROTIV i 2 SUZDRŽAN, Gradsko vijeće usvaja Plan razvojnih programa Grada Mursko Središće za razdoblje 2014. do 2016. godine,

e) Sa 8 glasova ZA, 5 PROTIV i 2 SUZDRŽAN, Gradsko vijeće usvaja Odluku o programu gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine,

f) Sa 8 glasova ZA, 6 PROTIV i 1 SUZDRŽAN, Gradsko vijeće usvaja Odluku o programu održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Grada Mursko Središće,

g) Sa 8 glasova ZA, 5 PROTIV i 2 SUZDRŽAN, Gradsko vijeće usvaja Plan nabave Grada Mursko Središće za 2014. godinu,

3.         Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o popisu i osnivanju Povjerenstva za popis imovine i obveza,

4.         Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće Odluku o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće,

5.         a) Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zaključak o izdavanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića  „Maslačak“ Mursko Središće,

b) Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, usvaja zaključak o izdavanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Maslačak“ Mursko Središće,

6.         Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zaključak o objavljivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće.

 

 

Gradsko vijeće Grada Mursko Središće ukupno broji 15 članova.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće.  

Navedene odluke posebno se dostavljaju na objavu, te stupaju na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Međimurske županije».

 

GRADSKO VIJEĆE

MURSKO SREDIŠĆE

Klasa: 021-05/13-01/1275

Ur.broj: 2109/11-1-01/2-13-1

Mursko Središće, 03.12.2013.

     PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

 

 

mr.sci. Cmrečak Miljenko, dr.med.vet.