Zaključci 34. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 17.10.2022. godine na 34. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Leonard Sanjković, Petra Sršan Strojko, Mateja Novak, Drago Belše, Marta Erdelja, Zoran Turk) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

 1. HGSS, Stanica Čakovec – temeljem podnesene zamolbe odobrava se povećanje  financijskih sredstava za redovan rad stanice u iznosu od 10.000,00 kuna za 2022. godinu

2. Regionalna energetska agencija Sjever – prihvaća se ponuda u iznosu od 1.100,00 kuna za uslugu provođenja postupka objedinjene javne nabave električne energije i prirodnog plina

3. Izdavačka  kuća umjetnika koji slikaju ustima i nogama d.o.o. – temeljem podnesene zamolbe za kupnju božićne kolekcije (čestitke, kuverte, kalendari,…)-  odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 700,00 kuna

4. Usvaja se plan rada zimske službe Grada Mursko Središće za 2022./2023. godinu.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 007-01/22-01/336                                                               GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1                                                          Dražen Srpak

Mursko Središće, 17.10.2022.