Zaključci 31. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 21.05.2018. godine na 31. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Marta Tuksar, Drago Belše) donosi slijedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

 1. Seljačka sloga Nedelišće – odobrava se isplata u iznosu od 1.000,00 kuna za izvedenu predstavu „Zabranjeno voće“ u Centru za kulturu „Rudar“ Mursko Središće.
 2. Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za nabavu rashladne vetrine za potrebe Centra za kulturu „Rudar“ Mursko Središće.
 3. Obavještavaju se Hrvatske ceste da katastarske čestice u k.o. Štrukovec prema Zahtjevu za rješavanje imovinskopravnih odnosa radi rekonstrukcije državne ceste D 209 spada u nadležnost odnosno pod upravljanje Grada te se od Hrvatskih cesta traži da Gradu Mursko Središće dostave Ugovor o prijenosu prava vlasništva bez naknade.
 4. Agromeđimurje d.d. Čakovec – odobrava se zahtjev za sklapanje Ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za čestice prema prethodnom Ugovoru o privremenom korištenju KLASA: 945-01/13-01/201 na području Grada Mursko Središće na rok do 30. srpnja 2019. godine
 5. Zadužuje se referent za informiranje Marta Tuksar za organizaciju učestvovanja na Festivalu regija u Bad Radkersburgu dana 27. i 28. listopada 2018. godine
 6. Podružnica umirovljenika Mursko Središće – u sklopu manifestacije Ljeto uz Muru 2018., a za potrebe Podružnice umirovljenika Mursko Središće odobrava se isplata u iznosu od 4.000,00 kuna.
 7. Valentina Jalšovec, Štrukovec 135 – odobrava se sufinanciranje dječjeg vrtića „Leptirići“ u Zebanec Selu temeljem promijenjenih uvjeta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene smještaja djece u predškolske ustanove na području Grada Mursko Središće. Grad Mursko Središće sufinancira smještaj djece u predškolskim ustanovama na području Općine Selnica isključivo za djecu s prebivalištem u Štrukovcu koja prema Mreži osnovnih škola na području RH pohađaju osnovnu školu u Osnovnoj školi Selnica.
 8. UNICEF, Ured za Hrvatsku, Radnička cesta 41, Zagreb – odobrava se isplata donacije u iznosu od 600,00 kuna za podršku brojnim djevojčicama i dječacima koji su proživjeli trauma nasilnih sukoba i izbjeglištva.
 9. Dobrovoljno vatrogasno društvo Križovec – gradonačelnik prima na znanje prijedlog članova DVD Križovec za oslobađanje plaćanja komunalne naknade , te se temeljem Odluke o dopunama odluke o komunalnoj naknadi (Gradsko vijeće, 12.11.2014.) oslobađaju slijedeći vatrogasci iz Križovca: Marko Strojko, Mihael Vinković, Josip Kostanjević, Danijel Korbelj, Bernard Horvat, David Munđar.
 10. Nogometni klub „Plavi“ Peklenica – sukladno potpisanom ugovoru o financiranju udruga u 2018. godini odobrava se isplata kapitalne donacije za sportske rekvizite.
 11. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić za organizaciju sastanka najkasnije do 15. lipnja 2018. godine i prezentaciju na temu Odluke o poticanju uređenja nekretnina na području grada Mursko Središće kojom će se utvrditi uvjeti za poticanje rušenja dotrajalih ili obnove starih stambenih objekata.
 12. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić za pokretanje javne nabave za rekonstrukciju i dogradnju zadnje faze Društvenog doma u Peklenici. Financijska konstrukcija zatvorena je na način: Ministarstvo kulture – 200.000,00 kn, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije – 250.000,00 kn, Međimurska županija – 100.000,00 kn, Grad Mursko Središće – 150.000,00 kn
 13. Predlaže se nogometnom klubu „Rudar“ Mursko Središće da se vlasništvo nad zemljištem i objektima prenese na Grad Mursko Središće uz pravo svagdašnjeg posjeda i korištenja nekretnine zbog uvjeta financiranja iz nacionalnih izvora koji propisuju kao prijavitelja isključivo jedinice lokalne samouprave.
 14. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje jednostavne nabave za nabavu usluge stručnog nadzora nad obavljanjem radova na rekonstrukciji i dogradnji zadnje faze Društvenog doma u Peklenici.
 15. Od tražene 3 (tri) ponude prihvaća se najpovoljnija ponuda tvrtke Opće građevinsko poduzeće d.o.o., Glavna 29, Prelog u iznosu od 37.500,00 kn za izradu projekta rekonstrukcije zgrade stare pošte i ljekarne u Murskom Središću.
 16. Od tražene 3 (tri) ponude prihvaća se najpovoljnija ponuda tvrtke Opće građevinsko poduzeće d.o.o., Glavna 29, Prelog u iznosu od 33.750,00 kuna za izradu projekta rekonstrukcije društvenog doma u Hlapičini.
 17. Zadužuju se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za provedbu rješenja otklanjanja opasnog otpada u ulici Rade Končara u Murskom Središću.
 18. Nalaže se Odsjeku za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove i komunalno redarstvo za momentalno rješavanje problema odlaganja građevinskog otpada i ostalog opasnog otpada u ulici A. Mihanovića na spoju s Martinskom ulicom u Murskom Središću.
 19. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan da do izrade proračuna za 2019. godinu pripremi analizu potrebnih projekata obnove cesta i projekata oborinske odvodnje.
 20. Društvo „Naša djeca“ Mursko Središće – gradonačelnik usvaja Izvedbeni plan za 2018. godinu

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/18-01/729                                                  GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-18-01/1-1                                              Dražen Srpak

Mursko Središće, 21.05.2018.