ZAKLJUČCI 3. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

    Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11 i 19/13), te članka 31. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurska županije broj 9/09 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 3. sjednici održanoj dana 22.10.2013. godine, donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.         Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zapisnik 2. sjednice Gradskog vijeća,

2.         Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zaključak o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Mursko Središće za pedagošku godinu 2012/2013., 

3.         a)   Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Mursko Središće,

b) Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o izmjenama Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Mursko Središće,

4.         a) Sa 9 glasova ZA i 5 glasova PROTIV, Gradsko vijeće usvaja Odluku o izmjenama i dopunama proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013. godine,

b) Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture u 2103. godini na području Grada Mursko Središće,

c) Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2013. godine,

d) Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Izmjene plana nabave Grada Mursko Središće za 2013. godinu,

5.         a) Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Grada,

b) Sa 9 glasova ZA i 5 glasova PROTIV, Gradsko vijeće usvaja Odluku o kratkoročnom zaduživanju Grada Mursko Središće,

6.         Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Mursko Središće,

9.         Sa 9 glasova ZA i 5 glasova PROTIV, Gradsko vijeće usvaja Odluku o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Mursko Središće,

8.         Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u Križovcu,

9.         Sa 8 glasova ZA, 5 SUZDRŽAN i 1 glasom PROTIV, Gradsko vijeće usvaja Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku natječaja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta – građevinski poslovi na području Grada Mursko Središće,

10.       Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o razrješenje dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće,

11.       Sa 9 glasova ZA, 4 glasa SUZDRŽAN i 1 glasom PROTIV, Gradsko vijeće usvaja Odluku o financiranju dijela troškova izgradnje tri teniska terena u Murskom Središću – nabava tenisita.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće.

Broj glasova za donošenje pojedinih odluka mijenjao se sa 13 na 14 glasova zbog kašnjenja vijećnika na početak sjednice.

Navedene odluke posebno se dostavljaju na objavu, te stupaju na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Međimurske županije».

 

GRADSKO VIJEĆE

MURSKO SREDIŠĆE

Klasa: 021-05/13-01/1103

Ur.broj: 2109/11-1-01/2-13-1

Mursko Središće, 22.10.2013.

     PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

 

 

mr.sci. Cmrečak Miljenko, dr.med.vet.