Zaključci 29. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 23.04.2018. godine na 29. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Marta Tuksar, Drago Belše) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

 

 1. Teniski klub Mursko Središće – u skladu sa sklopljenim ugovorom o dodijeli financijskih sredstava odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 2.500,00 kuna za troškove nabave tenisita.
 2. VMO Mursko Središće – prima se na znanje zapisnik sa sjednice
 3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje prijedlog članova DVD Mursko Središće za oslobađanje plaćanja komunalne naknade , te se temeljem Odluke o dopunama odluke o komunalnoj naknadi (Gradsko vijeće, 12.11.2014.) oslobađaju slijedeći vatrogasci iz Murskog Središća: Balaž Justin, Bogdan Rajko, Brodar Ivan, David Marko, Dobranić Marijan, Hoblaj Branko, Kraljić Danijel, Kraljić Petar, Majhen Dejan, Matoša Renato, Novak Kristijan, Novak Nikolaj, Palnec Miljenko, Radek Saša, Radiković Rajko, Sabo Nikola, Slamek Renato, Smolković Tanja, Tarandek Aleksandar, Vrbanić Patrik, Vršić Mihael, Zelić Željko, Žganec Marko
 4. Zadužuje se zamjenik gradonačelnika dr. Miljenko Cmrečak za izradu edukativnih letaka za romsku populaciju na hrvatskom i bajaškom jeziku, a u svezi štetnosti paljenja tehnološkog otpada (žice, gume, automobili,…) dok se za kontaktiranje Policijske postaje Mursko Središće, a u svezi pomoći komunalnom redarstvu u djelovanju kod sprječavanja paljenja i ostalih štetnih radnji u naselju Sitnice zadužuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić.
 5. Mješoviti zbor Župe sv. Ladislava i Marije Kraljice Mursko Središće – odobrava se financiranje autobusnog prijevoza za sudjelovanje na manifestaciji „Zborski dani u Opatiji“ u iznosu od 4.700,00 kuna.
 6. ŠRD „Verk“ Križovec – u skladu sa sklopljenim ugovorom o dodijeli financijskih sredstava odobrava se isplata kapitalne donacije za kupnju kosilice i trimera.
 7. Od tražene 3 (tri) ponude za adaptaciju zgrade pošte/apoteke pristigla je 1 (jedna) ponuda od tvrtke Tekeli projekt-inženjering d.o.o. iz Murskog Središća u iznosu od 266.711,25 kuna te se ista prihvaća.
 8. Od tražene 3 (tri) ponude za adaptaciju krovišta na Društvenom domu u Križovcu pristigla je 1 (jedna) ponuda od tvrtke Tekeli projekt-inženjering d.o.o. iz Murskog Središća u iznosu od 145.943,75 kuna te se ista prihvaća.
 9. Pokreće se projekt oslikavanja klupa na šetnici uz rijeku Muru u Murskom Središću i klupa po svim naseljima grada koje će govoriti o povijesnom nasljeđu grada Mursko Središće uz trošak od 480,00 kuna po klupi. Radove će izvoditi akademski slikar Vedran Ivanković.
 10. Zadužuje se zamjenik gradonačelnika dr. Miljenko Cmrečak da temeljem već prije donesenog zaduženja o vođenju izrade monografije grada Mursko Središće pribavi ponudu za tiskano uređenje iste.
 11. Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da pokrene postupak dezinsekcije i deratizacije prema planu Zavoda za javno zdravstvo.
 12. Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da sa Hrvatskim cestama i Županijskom upravom za ceste pokrene moguće iscrtavanje pješačkih prijelaza na cesti D 209 i LC 20003.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/18-01/573                                                   GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-18-01/1-1                                                           Dražen Srpak

Mursko Središće, 23.04.2018.