Zaključci 28. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 10.04.2018. godine na 28. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Marta Tuksar, Drago Belše) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

 

  1. Zadužuje se zamjenik gradonačelnika dr. Miljenko Cmrečak da za idući ciklus nagrađivanja u 2019. godini pripremi prijedloge o izmjeni Pravilnika o dodjeli nagrade Grada Mursko Središće
  2. Imenuje se voditelj Odsjeka za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Marko Jurović za rad na poslovima Registra koncesija.
  3. Aeroklub Međimurje, Zrinskih 2, Pribislavec – odobrava se pokroviteljstvo događaja Aeromiting 2018. godine u iznosu od 2.000,00 kuna.
  4. Nogometni klub „Torpedo“ Križovec – sukladno potpisanom ugovoru o financiranju udruga u 2018. godini odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 20.000,00 kuna za kupnju nove kosilice
  5. Dobrovoljno vatrogasno društvo Križovec – odobrava se isplata financijski sredstava u iznosu od 100.000,00 kuna za kupnju malog navalnog vozila iz sredstava za vatrogastvo.

6. VMO Sitnica – prima se na znanje zapisnik sa sjednice

  1. Počasni Bleiburški vod, Praška 2, Zagreb – odobrava se pokroviteljstvo 73. obljetnice Bleiburške tragedije u iznosu od 1.000,00 kuna
  2. Organizacijski odbor, „Dani maturanata – Coolijada 2018.“, Čakovec – odobrava se kupnja tableta za najmaturanta/icu prema naknadno dostavljenom računu
  3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Peklenica – gradonačelnik prima na znanje prijedlog članova DVD Peklenica za oslobađanje plaćanja komunalne naknade , te se temeljem Odluke o dopunama odluke o komunalnoj naknadi (Gradsko vijeće, 12.11.2014.) oslobađaju slijedeći vatrogasci iz Peklenice: Dražem Srša, Zvjezdan Tuksar, Darko Kolarić, Rudolf Goričanec, Franjo Trstenjak, Denis Povodnja, Marko Varga, Lovro Nerer, Danijel Flac, Klaudija Mance, Damjan Debelec, Nikola Vršić, Saša Debelec, Ivan Govedić, Josip Nerer
  4. Lovačko društvo „Mursko Središće“ – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 20.000,00 kuna za sufinanciranje kupnje stroja za izbacivanje letećih meta sukladno ugovoru Grada Mursko Središće i Lovačkog društva „Mursko Središće“ i sukladno ugovoru između Lovačkog društva „Mursko Središće“ i Lovačkog društva „Zec“ Mursko Središće o zajedničkom korištenju stroja za izbacivanje letećih meta.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/18-01/453                                                  GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-18-01/1-1                                              Dražen Srpak

Mursko Središće, 10.04.2018.