Zaključci 27. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 03.04.2018. godine na 27. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan, Marta Tuksar, Drago Belše) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

 

 1. Udruga sportske rekreacije „Sport za sve“ „Mladost“ Vukosavljevica – odobrava se pokroviteljstvo u iznosu od 1.500,00 kuna za održavanje 24. Hrvatskog festivala sportske rekreacije na selu u Vukosaljevici.
 2. Grad Mursko Središće želi sudjelovati na MESAP-u sa predstavljanjem poduzetnika s područja Grada Mursko Središće te se u tom cilju pozivaju poduzetnici koji bi se htjeli prezentirati na 20. Međunarodnom sajmu poduzetništva u Nedelišću od 15. do 17. lipnja 2018. Godine. Grad će za za tu namjenu financirati jedan štand za izlagače. Poduzetnici se mogu prijaviti na broj telefona: 040 370 771 ili putem email-a: [email protected] do 01. svibnja 2018. godine
 3. Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a, Zagreb – odobrava se zakup prostora unutar izdanja brošure „Izazovi odrastanja“ formata 120mm x 45mm u iznosu od 1.400,00 kuna + PDV.
 4. Udruga uzgajivača međimurskog konja „Međimurec“ – odobrava se isplata od 2.000,00 kuna iz rezerve za udruge za potrebe zaštite Međimurskog konja.
 5. Međimurski savez sportske rekreacije „Sport za sve“ Čakovec – odobrava se sufinanciranje tradicionalne i međunarodne manifestacije BIMEP u iznosu od 500,00 kuna te će Grad osigurati osvježavajuće piće i djelatnike (volontere) na punktu u Murskom Središću.
 6. VMO Križovec – prima se na znanje zapisnik sa sjednice
 7. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan za pokretanje postupka jednostavne nabave za izvođenje radova na I. fazi rekonstrukcije zgrade stare pošte-apoteke prema izrađenom troškovniku nužno potrebnih početnih radova.
 8. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan za pokretanje postupka jednostavne nabave za izradu glavnog projekta rekonstrukcije zgrade stare pošte-apoteke.
 9. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan za pokretanje postupka jednostavne nabave za izradu glavnog projekta rekonstrukcije društvenog doma u Hlapičini.
 10. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan za pokretanje postupka jednostavne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji društvenog doma u Hlapičini.
 11. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan za pokretanje postupka jednostavne nabave za potrebe izrade glavnog projekta prometnice s oborinskom odvodnjom u ulici Slatine u Murskom Središću.
 12. Zadužuje se komunalni redar da s predsjednikom mjesnog odbora Sitnice Miloradom Mihanovićem osmisli akciju čišćenja naselja Sitnice od smeća uz obvezatni dobrovoljni rad mještana.
 13. Prihvaća se ponuda tvrtke Nord-ing d.o.o., Uska 1, Čakovec za izradu izvedbenih projekata za izgradnju novog dječjeg vrtića u Murskom Središću u iznosu od 43.750,00 kuna.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/18-01/          407                                                                GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109/11-18-01/1-1                                                                       Dražen Srpak

Mursko Središće, 03.04.2018.