Zaključci 22. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 23.01.2018. godine na 22. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Marta Tuksar) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

  1. Nalaže se Odsjeku za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da zbog nemogućnosti prijave na natječaj “Energetska obnova javnih zgrada” zbog neriješenih vlasničkih odnosa kompleksa zgrade Porezne uprave, bivše apoteke i pošte, da putem jednostavne bagatelne nabave pribavi 3 (tri) ponude za sanaciju krovišta, fasade i namještaja.
  1. Nalaže se pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Miljenku Štefaniću da pokrene postupak za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za potebe Odsjeka za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb.
  1. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Međimurske županije za 2018. godinu – prima se na znanje.
  1. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Čakovec – odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 2.500,00 kuna za sufinanciranje dijela prijevoza nezaposlenih osoba, učenika završnih razreda srednjih škola koji gravitiraju poslovima u turizmu te studenata manager turizma i sporta za provedbu “Dana poslova u turizmu” u Zagrebu.
  1. Prijatelji životinja, udruga za zaštitu i prava životinja, Zagreb – zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Mursko Središće za postavljanje jambo plakata i letaka za kampanju “Udomi”. Grad Mursko Središće izdvojio je određena financijska sredstva za provedbu zbrinjavanja životinja na području Grada. U novom Pravilniku o zaštiti kućnih ljubimaca Grad Mursko Središće će propisati trajnu sterilizaciju i kastraciju pasa i mačaka.
  1. Osnovna škola Mursko Središće, V. Nazora 22, Mursko Središće – odobrava se korištenje dvorane Centra za kulturu “Rudar” Mursko Središće za potrebe svečanog otvorenja županijskog natjecanja iz matematike dana 28. veljače 2018. godine.
  1. Osnovna škola Mursko Središće, V. Nazora 22, Mursko Središće – odobrava se korištenje dvorane Centra za kulturu “Rudar” Mursko Središće za održavanje kazališne predstave “Bremenski svirači” koju izvode KD Pinklec iz Čakovca te se odobrava sufinanciranje iste u iznosu od 2.000,00 kuna.
  1. Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja “Međimurski slatkiši” V. Nazora 16, Čakovec – Grad Mursko Središće dana 12. siječnja 2018. godine raspisao je Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga u 2018. godini, te se na isti možete prijaviti do 13. veljače 2018. godine.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/18-01/119                                                           GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109/11-18-01/1-1                                                                   Dražen Srpak

Mursko Središće, 23.01.2018.