Zaključci 21. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 08.01.2018. godine na 21. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Marta Tuksar, Drago Belše) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

 

  1. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić da u suradnji sa županijskim službama pokrene postupak izrade projektne dokumentacije i građevinske dozvole za dogradnju Osnovne škole Mursko Središće. Financiranje istog je uvršteno u Proračun Međimurske županije za 2018. godinu.
  1. Zadužuju se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan za uvođenje elektro mreže i plinske mreže u ulici Slatine u Murskom Središću.
  1. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić da kontaktira koncesionara za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada – tvrtka Murs-ekom d.o.o. da je dužna do 01. veljače 2018. godine sukladno Uredbi o održivom gospodarenju otpadom i Odluci Gradskog vijeća Grada Mursko Središće o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Mursko Središće uspostaviti sustav odvoza miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.
  1. Ukazuje se Poljoprivrednoj zadruzi Čakovec na nužnu potrebu da se žurno uredi pročelje fasade zgrade Poljoprivredne zadruge u Murskom Središću.
  1. Hrvatska udruga za promicanje primaljstva, Kutnjački put 2a, Zagreb – Grad Mursko Središće ne može biti sponzor te Vas stoga pozivamo da se prijavite na natječaj o isplati donacija za udruge koji se raspisuje početkom godine.
  1. Udruga Prijatelji svetog Roka, Draškovec – odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 500,00 kuna za kupnju krevetića i kreveta u sklopu Humanitarne akcije „Malenima za ljepše snove“.
  1. Martina Horvat, Dr. Ante Starčevića 34, Peklenica – odobrava se isplata novčane nagrade u iznosu od 750,00 kuna zbog primitka Dekanove nagrade.
  1. Međimurske vode d.o.o., Čakovec – daje se suglasnost na donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga u naselju Čehovec u Gradu Prelogu gdje je izrađen sustav javne odvodnje te je započelo priključenje domaćinstava odnosno objekata u vlasništvu pravnih osoba na javni sustav odvodnje.
  1. Prima se na znanje Odluka o osnivanju i imenovanju članova Koordinacijske radne skupine iz područja zaštite životinja za područje Međimurske županije.
  1. Upozoravaju se vlasnici lokala na području Grada Mursko Središće na obvezu održavanja prostora ispred svojih objekata (čišćenje smeća, čišćenje snijega).

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/18-01/24                                                             GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109/11-18-01/1-1                                                                   Dražen Srpak

Mursko Središće, 08.01.2018.