ZAKLJUČCI 2. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 12.06.2017. godine na 2. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić i Drago Belše) donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

1. Instal promet Kanižaj d.o.o., Kalnička 31, Čakovec – prihvaća se ponuda za vršenje stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji dijela društvenog doma u Peklenici – faza 2 u iznosu od 2,5% (25 promila) od vrijednosti nadziranih radova (rad i materijal).

 1. 2. Osnovna škola Mursko Središće, Vladimira Nazora 22 – prihvaća se prijedlog za uključivanje u zajedničku obnovu zidova (soboslikarski radovi) u svlačionicama i hodnicima sportske dvorane u visini stvarnih troškova prema postotku udjela koji grad ima – 45%.

 

 1. 3. VMO Sitnice – gradonačelnik prima na znanje Zapisnik sjednice vijeća mjesnog odbora Sitnice. Prihvaća se prijedlog postavljanje rampe kod lovačkog doma, zbog sprječavanja daljnjeg odlaganja otpada i zagađivanja okoliša, te se za provođenje istog zadužuje Odsjek za komunalno gospodarstvo, graditeljstvu, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove.
 1. 4. Unimer prerada sekundarnih sirovina d.o.o. – sukladno članku 40. stavka 2 Zakona o održivom otpadu (NN br. 94/13) daje se suglasnost Osnovnoj školi Mursko Središće i Dječjem vrtiću „Maslačak“ za organizirano prikupljanje otpadnog papira.
 1. 5. Murs ekom d.o.o. – Grad Mursko Središće dostavlja odgovor na prigovor Jambrošić tours-a Mursko Središće u svezi zbrinjavanja glomaznog otpada i Naputak o glomaznom otpadu Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Odluku o načinu korištenja i sufinanciranja rada reciklažnog dvorišta.
 1. 6. ŠRD „Verk“, Križovec – odobrava se zamolba za isplatu kapitalne i tekuće donacije prema Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava za program; Proširenje nadstrešnice kod ribnjaka u Križovcu.
 1. 7. Maja Oskoruš, Zinke Kunc 1, Čakovec – Grad Mursko Središće suglasan je sa projektom kojem je cilj približiti filmski doživljaj mladima u Međimurskoj županiji pod nazivom  „Putujuće kino“. Grad podupire projekte koji su namijenjeni mladima i koji stvaraju novi sadržaj, ponudu za mlade u Međimurskoj županiji. Za provedbu navedenog projekta grad će ustupiti adekvatni prostor za provođenje istog.
 1. 8. SRD „Karas“, Trg pekleničkih rudara 3 – odobrava se zamolba za kapitalnu donaciju prema Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava.
 1. 9. Škola nogometa „Rudar“, Franje Koroša 6b, Mursko Središće – odobrava se zamolba za podmirenje troškova putovanja u Osijek na sportski susret s nogometnim klubom Osijek u iznosu od 7.500,00 kuna.
 1. 10. Temeljem pozivnog natječaja za nabavu i postavljanje 3 klima uređaja u Dječjem vrtiću „Maslačak“ od tražene 3 ponude (Euroklima d.o.o., Sipko Nova d.o.o., Termoinst –MT d.o.o.) u roku su pristigle 3 ponude, te se kao najpovoljnija odabire ponuda tvrtke Termoinst-MT d.o.o., Martinska 161, Mursko Središće u iznosu od 24.975,00 kuna.
 1. 11. Prihvaća se ponuda za postavljanje cijevnog registra izmjenjivača topline u sportskoj dvorani Mursko Središće u iznosu od 32.900,00 kuna.
 1. 12. Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se za zamjenu pijeska zbog onečišćenja na odbojkaškom terenu na Športsko rekreacijskom centru „Zalešće“.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/17-01/1498

UR.BROJ: 2109/11-17-01/1-1

Mursko Središće, 12.06.2017.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak