ZAKLJUČCI 2. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

 

    Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11 i 19/13), te članka 31. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurska županije broj 9/09 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 2. sjednici održanoj dana 04.09.2013. godine, donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

 

1.         Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zapisnik 1. (konstituirajuće) sjednice Gradskog vijeća,

2.         Gradsko vijeće saslušalo je i prima na znanje prezentaciju rekonstrukcije Selske ulice i autobusnog kolodvora u Murskom Središću, koju je prezentirala predstavnica poduzeća „Međimurje projekt“ iz Čakovca,

3.         Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zaključak u svezi rasprave i prezentacije o postavljanju video nadzora na šetnici uz rijeku Muru te u centru u Murskom Središću, kojim se zaključuje da će se dokumentacija za video nadzor razmatrati na jednoj od sljedećih sjednica Gradskog vijeća,

4.         Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o usvajanju Polugodišnjeg obračuna proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine,

5.         Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u JLS Međimurske županije za Grad Mursko Središće u razdoblju od 2010. do 2011. godine,

6.         Sa 8 glasova ZA i 7 glasova SUZDRŽAN Gradsko vijeća usvaja Odluku o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Mursko Središće,

7.         Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeća usvaja Odluku o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Mursko Središće,

8.         Sa 9 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 glasom SUZDRŽAN, Gradsko vijeće usvaja Odluku o dopunama Odluke o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene smještaja djece u predškolske ustanove na području Grada Mursko Središće,

9.         Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Mursko Središće, u koje se imenuju: Srpak Dražen, Vrbanec Miljenko, Maltarić Ivica, Belše Drago, Bilić Alenka, Trstenjak Marija, Mihanović Milorad, Mesarić Stjepan i Rihtarec Zlatko,

10.       a) Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Mursko Središće, u koji se imenuju: Vrtarić Zvonko – načelnik, Palnec Miljenko – zamjenik načelnika, te članovi – Bogdan Rajko, Ferid Kašmo, Orehovec Marina, Vrbanec Miljenko i Žganec Branko,

b) Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Mursko Središće, u koje se imenuju: Tomanić Rajko – zapovjednik, Bračko Bojan – zamjenik zapovjednika, te članovi – Goričanec Biserka, Šušteršić Tanja, Lipić Zdenka, Zadravec Juraj, Cmrečak Miljenko i Šimunić Antun,

11.       a) Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva,

b) Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Posebni popis arhivskog i registraturnog gradiva Grada Mursko Središće i  prednika Grada s rokovima čuvanja, 

12.       Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluke o imenovanju Odbora za proračun i financije, u koji se imenuju Hrženjak Dominik – predsjednik, te članovi Goričanec Ivan i Nerer Mario,

 

 

 

 

13.       Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o prijedlogu kandidata za suca porotnika na Županijskom sudu u Varaždinu – Stojko Stanislav iz Murskog Središća,

14.       Sa 14 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN, Gradsko vijeće usvaja zaključak o odlučivanju po zamolbi trgovačkog društva METSS d.o.o. Čakovec za oslobođenje od plaćanja zakupnine za poslovni prostor u Štrukovcu za razdoblje od 30 mjeseci, kojim se trgovačko društvo „METSS“ oslobađa plaćanja zakupnine u iznosu 140,00 EUR/mjesečno za navedeno razdoblje od 30 mjeseci, uz obrazloženje velikih ulaganja u opremanje i renoviranje poslovnog prostora,

15.       Sa 8 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 2 glasa SUZDRŽAN, Gradsko vijeće usvaja zaključak o određivanju visine iznosa naknade za rad predsjednika VMO Peklenica, kojim se naknada povećava sa 350,00 na 600,00 kn mjesečno, zbog povećanog opsega poslova koji se obavljaju, a temeljem prijedloga VMO Peklenica,

16.       Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Izmjene odluke o prodaji nekretnina unutar obuhvata detaljnog plana uređenja gospodarske zone „Brezje“,

17.       Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zaključak u svezi općih uvjeta i mjerila za provođenje natječaja za obavljanje građevinskih poslova na području Grada Mursko Središće.

 

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće.

Broj glasova za donošenje pojedinih odluka mijenjao se sa 14 na 15 glasova zbog kašnjenja vijećnika na početak sjednice.

Navedene odluke posebno se dostavljaju na objavu, te stupaju na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Međimurske županije».

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE

MURSKO SREDIŠĆE

 

 

Klasa: 021-05/13-01/861

Ur.broj: 2109/11-1-01/2-13-1

Mursko Središće, 04.09.2013.

 

 

     PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

 

 

mr.sci. Cmrečak Miljenko, dr.med.vet.