Zaključci 16. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 26.01.2022. godine na 16. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Zoran Turk, Dolores Vrtarić, Petra Sršan, Drago Belše) donosi sljedeće:

 

 

ZAKLJUČKE

 

 1. Zadužuju se pročelnik Ureda grada i Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da dogovore s vlasnicima kč.br. 396/2 k.o. Mursko Središće otkup ili najam površine na Šetnici sv. Barbare za postavljanje javnog wc-a.
 2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za izradu prometnog elaborata za postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije na spoju ulice Matije Gupca i Trga braće Radića.
 3. Zadužuje se komunalni redar i predsjednici Mjesnih odbor za praćenje ispravnosti cjelokupne prometne signalizacije te moguće potrebne promjene.
 4. Zadužuje se Ured grada i Odsjek za opće – društvene djelatnosti za pripremu teksta sporazuma o suradnji između Grada Mursko Središće i Općine Mala Subotica koji će se po izradi usuglasiti s Općinom. Prijedlog sporazuma dostavit će se Gradskom i Općinskom vijeću na usvajanje. Rok za izradu prijedloga sporazuma je 60 dana.
 5. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se izvrši kontrola oborinske odvodnje u odvojku Murske ulice u Murskom Središću prema obitelji Kodba i Kutnjak, tako da se kamerom snimi odvodnja, te utvrdi i otkloni kvar na istoj. Rok za izvršenje kontrole i otklanjanje kvara je 30 dana.
 6. Prihvaća se zamolba za sufinanciranje terapija u Udruzi za autizam u visini od 50% ukupnog troška.
 7. Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije – usvaja se Sporazum o izradi programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za 2022. godinu.
 8. Temeljem raspisanog Javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade “Zrinski” Međimurske županije za 2021. godinu kolegij gradonačelnika predlaže da se predlože sljedeće udruge: Dobrovoljno vatrogasno društvo Mursko Središće u kategoriji zaštite okoliša i drugih javnih djelatnosti i udruga Serjojnske mame i bebe u kategoriji zdravstva i socijalne skrbi.

Dobrovoljno vatrogasno društvo ove godine obilježava 140 godina osnutka. DVD je vrlo dobro opremljen te aktivan u djelokrugu svog rada. Udruga Serjojnske mame i bebe vrlo značajna udruga koja se bavi radionica i humanitarnih projektima s ciljem poboljšanja kvalitete života djece i obitelji.

 1. Obavještavaju se korisnici usluga komunalnog poduzeća Murs – ekom d.o.o. da je kompostana (u sklopu reciklažnog dvorišta) započela s radom. Korisnici mogu besplatno jednom godišnje u kompostanu dopremiti do 6 m3 biljnog otpada. Korisnici sami dovoze biljni otpad, dok je planirano da se u nekom narednom razdoblju biljni otpad sakuplja s kućnog praga jednom godišnje. Radno vrijeme kompostane je: ponedjeljak od 09,00 do 12,00 sati, srijeda do 15,00 do 18,00 sati, petak od 09,00 do 12,00 sati i subota od 09,00 do 11,00 sati.
 2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupak jednostavne nabave za sanaciju nerazvrstanih cesta 1 i 2 u Štrukovcu.
 3. a) Temeljem dostavljenih ponuda za prijevoz djece romske nacionalnosti u dječji vrtić “Maslačak”, a koji su obveznici pohađanja programa predškole, odabire se najjpovoljnija ponuda tvrtke Jakopić d.o.o. u iznosu od 450,00 kuna/po danu s PDV-om. Zadužuje se Odsjek za opće – društvene djelatnosti da uputi zamolbu Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina za sufinanciranje troška prijevoza djece romske nacionalnosti u dječji vrtić “Maslačak”.
 4. b) S obzirom na to da sve veći broj djece romske nacionalnosti pohađa srednju školu i u obvezi su pohađanja praktične nastave, pozivaju se poslodavci s područja grada Mursko Središće da im prema njihovim potrebama isto omoguće.
 5. Pozivaju se građani koji imaju bilo kakva dugovanja prema Gradu Mursko Središće i komunalnom poduzeću Murs-ekom d.o.o. da se jave u gradsku upravu ili komunalno poduzeće kako bi se reguliralo dugovanje ili dogovorila obročna otplata, a sve s ciljem da se izbjegnu neželjene posljedice u vidu pokretanja ovrha. Rok za reguliranje dugovanja ili obročne otplate je 01.04.2022.g. Po završetku isteka roka zadužuju se pročelnik Ureda grada i direktor komunalnog poduzeća da pokrenu postupak prisilne naplate za osobe koje se ne odazovu unutar navedenog roka. Grad Mursko Središće i komunalno poduzeće su sukladno Zakonu o proračunu dužni brinuti o naplati svojih potraživanja.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 007-01/22-01/28                                                                 GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1                                                          Dražen Srpak

Mursko Središće, 26.01.2022.