ZAKLJUČCI 159. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 02.05.2017. godine na 159. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić i Drago Belše) donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

1.  DIENER d.o.o., Marka Kovača 27, Mursko Središće – temeljem pisma namjere tvrtke DIENER d.o.o. o otkupu inventara i uređenja Caffe bar-a „Sport“, Grad Mursko Središće očituje se da je zainteresiran za otkup inventara sa sporazumnim raskidom ugovora sa zakupoprimcem ,te se vlasnica navedene tvrtke poziva da ponudi cijenu za otkup inventara, a navedeni objekt će se dati na korištenje udrugama koje koriste sportsku dvoranu.

  1. 2. Klub liječenih alkoholičara „Povratak“ Mursko Središće – za provođenje predavanja i radionica u cilju edukacije polaznika odobrava se ponuda Infoela d.o.o. iz Kapelščaka 45a za kupnju projektora.
  1. 3. NK „Hajduk“ Štrukovec – sukladno Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 20.000,00 kuna za ulaganje u uređenje ograde oko nogometnog igrališta.
  1. 4. Podružnica umirovljenika Mursko Središće – za organizaciju sportskog susreta i druženje sa pobratimljenim Društvom upokojencev Lendava odobrava se isplata u iznosu od 3.000,00 kuna iz sredstava za umirovljenike.

 

  1. 5. Žiga – Žaga d.o.o., Čehovec 81, Prelog – odobrava se zamolba za sponzorstvo za  organizaciju i provođenje koncerta „Najljepša obiteljska priča“ u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinski u iznosu od 5.000,00 kuna. Utvrđuje se da će Mirko Švenda Žiga održati, kao protučinidbu, besplatan koncert za građanstvo na dan 12.05.2017. godine u Murskom Središću kao predgrupa koncerta Tomislava Bralića & Klapa Intrade koji je također besplatan za građanstvo povodom 20. godina Grada Mursko Središće.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/17-01/1153

UR.BROJ: 2109/11-17-01/1-1

Mursko Središće, 03.05.2017.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak