ZAKLJUČCI 156. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 03.04.2017. godine na 156. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić i Drago Belše) donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

Osnovna škola Mursko Središće, Vladimira Nazora 22, Mursko Središće – odobrava se zamolba za organizaciju izleta i prigodni suvenir za sudionike državnog natjecanja iz engleskog jezika koje će se održati u Termama Sveti Martin u razdoblju od 05. do 07. travnja 2017.godine.

Željko Novak, Čakovečka 34, Peklenica – temeljem pisma namjere za kupnju dvije nekretnine u k.o. Peklenica, zadužuje se pročelnik Ureda grada Miljenko Štefanić za provođenje postupka prodaje, putem javnog natječaja,  katastarskih čestica br. 443/2 pašnjak površine 113 m2 i 443/3 pašnjak površine 73 m2.

Dječji vrtić „Dječja mašta“, Bana Josipa Jelačića 25, Čakovec – odobrava se zamolba za sudjelovanje u nastavku programa Eko vrtić i nastavak članstva u sklopu organizacije International Eco – Schools u iznosu od 500,00 kuna iz sredstava za tekuće donacije.

Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, Čakovec – Grad Mursko Središće kontinuirano provodi uklanjanje otpada odbačenog u okoliš, te se trenutačno provodi akcija sanacije Havlovih i Pekleničkih graba na području uz rijeku Muru, te u romskom naselju Sitnice. Pozdravljamo inicijativu akcije Zelena čistka, te će se Grad Mursko Središće u nju i uključiti. Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvu, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove i voditeljica odsjeka za opće-društvene djelatnosti za organizaciju istog putem gradskih komunalnih službi, Mjesnih odbora, te udruge građana.

Gradonačelnik usvaja Program javnih radova (12 radnika) – ispomoć kod održavanja javnih površina za sezonu proljeće/ljeto 2017. godine za područje Grada Mursko Središće

Međimurski savez sportske rekreacije „Sport za sve“, Tome Masaryka 24, Čakovec – odobrava se zamolba za donaciju za održavanje sportsko-rekreativne manifestacije pod nazivom „Biciklima međimurskim putevima – BIMEP 2017.“ u iznosu od 500,00 kuna iz sredstava za tekuće donacije.

Graditeljska škola Čakovec, Športska 1, Čakovec – odobrava se zamolba za sponzorstvo organizacijskog odbora „Dani maturanata – COOLIJADA 2017.“ za kupnju tableta Lenovo reThink u iznosu od 750,00 kuna (bez PDV-a) za najmaturanta 2017. godine.

DVD Peklenica, Trg pekleničkih rudara 3, Mursko Središće – odobrava se zamolba za donaciju za kupnju agregata za struju 3,5 kW sa jednofaznom i trofaznom utičnicom u iznosu od 5.600,00 kuna iz sredstava za Dobrovoljna vatrogasna društva.

Udruga za autizam „Pogled“, Uska 1, Nedelišće – Grad Mursko Središće već više godina surađuje sa udrugom za autizam „Pogled“ na način da sufinancira osobnog asistenta u Osnovnoj školi Mursko Središće u iznosu od 15.602,62 kuna, te će se vrlo rado uključiti u akciju sufinanciranja obilježavanja Dana svjesnosti o autizmu sa donacijom u iznosu od 1.500,00 kuna.

Teniski klub Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, Mursko Središće – odobrava se zamolba za isplatu kapitalne donacije u skladu sa sklopljenim Ugovorom od dodjeli financijskih sredstava u iznosu od 2.500,00 kuna.

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Čakovec, Bana Josipa Jelačića 1 – odobrava se zamolba za pokroviteljstvo za Sajam poslova 2017. godine na način da će se podmiriti trošak autobusnog prijevoza.

Ured ovlaštenog arhitekta Lorand klemenčić, Ulica Kralja Tomislava 30, Čakovec – zbog zahtjeva iz posebnih uvjeta Županijske uprave za ceste izrađeni je projekt rekonstrukcije priključka na županijsku cestu: Građevinski projekt – projekt prilaza i pripadajući elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenje radova za Društveni dom Peklenica u iznosu od 10.250,00 kuna s PDV-om.

Upravni odjel za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb zadužuje se za promjenu Odluke o cjeniku usluga na groblju u Murskom Središću, s obzirom da su cijene izražene u eurima. Cijene usluga na groblju biti će iskazane u kunama, i to prema srednjem tečaju na dan donošenja Odluke o cjeniku usluga.

Crkveni zbor Mursko Središće – odobrava se zamolba za sufinanciranje prijevoza za nastup crkvenog zbora Mursko Središće u crkvi sv. Ane u Volovskom kraj Opatije u iznosu od 3.500,00 kuna iz sredstava za vjerske zajednice.

Temeljem zahtjeva građana ulice Nikole Tesla, zadužuje se odsjek za gospodarstvo, graditeljstvu, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za rješavanje problema mještana ulice Nikole Tesle, rušenje stabla i saniranje betonskih rupa ispred kuće br. 4.

DVD Križovec, Križovec 17 – potvrđuje se prijedlog članova za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade i to za članove: Marko Strojko, Mihael Vinković, Josip Kostanjević, Danijel Korbelj, Bernard Horvat, David Munđar.

DVD Križovec, Križovec 17 – sukladno članku 30. Zakona o vatrogastvu  (NN 139/04, 174/2004, 38/2009, 80/2010) potvrđuje se Josip Kostanjević za Zapovjednika Dvd-a, dok se za zamjenika Zapovjednika potvrđuje Danijel Korbelj.

Župni Caritas Mursko Središće, Martinska 3 – odobrava se isplata župnom caritasu za kupnju namirnica najpotrebitijima na području Grada Mursko Središće za Uskrs u iznosu od 1.500,00 kuna iz sredstava za vjerske zajednice.

Grad Mursko Središće je 31. travnja 2017. godine sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU sklopio Ugovor o sufinanciranju radova i usluga za projekt Društveni dom Peklenica – rekonstrukcija. Procijenjena vrijednost radova, prema projektantskoj procijeni, iznosi 301.911,12 kn. Pročelnik Ureda grada Miljenko Štefanić zadužuje za pokretanje jednostavne nabave za Rekonstrukciju Društvenog doma u Peklenici.

 

Temeljem prijave građana za neovlašteno rušenje drveća na području umjetnih jezera „Stara vaga“ i „Balaton“ kojima uprava Športsko ribolovno društvo „Mura“ Mursko Središće, zadužuje se pročelnik Ureda grada Miljenko Štefanić za kontaktiranje Općine Lendave u svezi pomoći oko rješavanje istog.

Temeljem pozivnog natječaja za izradu i montažu PVC stolarije na Društvenom domu u Hlapičini (tražene 3 ponude) konstatira se da su u roku zaprimljene 2 ponude, te se kao najpovoljnija ponuda temeljem kriterija najniže cijene odabire ponuda tvrtke VNUK d.o.o., Čakovečka 44, Vrhovljan u iznosu od 12.913,23 kuna s PDV-om.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/17-01/867

UR.BROJ: 2109/11-17-01/1-1

Mursko Središće, 03.04.2017.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak

(foto, rt)