ZAKLJUČCI 146. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 19.12.2016. godine na 146. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić, Drago Belše) donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 1. 1. VMO Križovec – gradonačelnik prima na znanje zapisnik 13. sjednice VMO Križovec održane dana 30.11.2016. godine,
 1. 2. Gradonačelnik usvaja Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2017. godinu za Grad Mursko Središće,
 1. 3. VMO Sitnice – gradonačelnik prima na znanje zapisnik sjednice VMO Sitnice održane dana 07.12.2016. godine,
 1. 4. „Tekeli projekt inženjering“ d.o.o., Marka Kovača 72, Mursko Središće – usvaja se ponuda za zamjenu oštećenog crijepa na krovištu zgrade majura u Štrukovcu, u iznosu od 5.057,50 kn, sa PDV-om,
 1. 5. Kao najpovoljnija od 3 pristigle ponude za kupnju fotokopirnog aparata Konica Minolta Bizhub 306, za potrebe Ureda Grada, izabire se ponuda firme „Kopitehna“ d.o.o., Jalkovečka 31, Varaždin, u iznosu od 9.878,13 kn sa PDV-om,
 1. 6. VMO Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje zapisnik 9. sjednice održane dana 13.12.2016. godine,
 1. 7. Gradonačelnik usvaja zaključak da je po pozivu – upitu za dostavu ponuda za sanaciju kola za prijevoz nafte u spomen parku naftaštva u Peklenici (zatražene su 3 ponude: „Stolarija Korunić“ Selnica, „Bravarija Murković“ Peklenica i „Metal Marodi“ Mursko Središće) pristigla jedna ponuda i to firme „Stolarija Korunić“ d.o.o., Bukovec 7, Selnica, te se ista prihvaća, u iznosu od 6.000,00 kn sa PDV-om,
 1. 8. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
 • 1. gradonačelnik usvaja zaključak da je od VMO Peklenica potrebno zatražiti mišljenje u svezi predložene nove lokacije postavljanja antenskog stupa HT-a („Brdočov brijeg“, k.č.br.454 u k.o. Peklenica), te se VMO Peklenica predlaže da prije izdavanja mišljenja među mještanima Peklenice provede anketu o prihvatljivosti navedene lokacije za mještane. Građanima posebno treba napomenuti da se Hrvatski telekom tj. operater očituje da je navedena lokacija jedina tehnički moguća i zadovoljavajuća u svezi jačine signala za naselja Peklenica i Križovec. U slučaju da se anketom pridobije pozitivno mišljenje građana Peklenice u svezi predložene lokacije, Grad Mursko Središće se obvezuje strogo kontrolirati i provoditi zakonski propisanu kontrolu nivoa zračenja antene,
 • 2. Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada i Odsjek za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, zadužuju se za pripremanja postupka provođenja javne nabave za zadnju fazu obnove Centra za kulturu Mursko Središće,
 • 3. Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada, zadužuje se da sa koncesionarom za obavljanje djelatnosti održavanja groblja te obavljanja pogrebnih poslova na groblju Peklenica-Križovec dogovori aneks za produženje ugovora o održavanju groblja i obavljanje pogrebnih poslova, i to maksimalno u trajanju od još jedne godine ili do preuzimanja groblja Peklenica-Križovec od strane novoosnovanog gradskog komunalnog poduzeća,
 • 4. Šimunić Antun, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, zadužuje se za kontaktiranje javnih poduzeća u svrhu dogovora o proceduri obavljanja radova na javnim prometnim površinama na području Grada Mursko Središće, u svezi izvođenja radova priključaka komunalne infrastrukture plina, vode ili struje,

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/16-01/2894

UR.BROJ: 2109/11-16-01/1-1

Mursko Središće, 19.12.2016.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak