Zaključci 14. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 30.12.2021. godine na 14. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Mateja Novak, Dolores Vrtarić, Petra Sršan, Drago Belše, Leonard Sanjković) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

  1. Grad Mursko Središće temeljem prigovora građana traži od Međimurskih voda d.o.o. da svim svojim korisnicima s područja Grada Mursko Središće uz račun za prosinac 2021. godine pošalju i obavijest u kojoj će navesti da je u računima sa specifikacijom za studeni 2021. godine pogrešno naveden iznos naknade za razvoj od 3,50 kn/m3 potrošene vode jer isti iznosi 1,50 kn/m3 potrošene vode što predstavlja prihod Grada Mursko Središće i vodi se na računu Međimurskih voda d.o.o., a da 3,50 kn/m3 potrošene vode iznosi ukupno zbroj svih triju naknada, i to naknade za razvoj – 1,50 kn/m3, a naknade za zaštitu izvorišta – 0,50 kn/m3 i naknade za uslužno područje – 1,50 kn/m3 su isključivi prihodi Međimurskih voda. Grad također traži da od prosinca 2021. godine pa nadalje uz račun za vodne usluge za sve korisnike s područja Grada Mursko Središće u specifikaciji odvoje naknadu za zaštitu izvorišta i naknadu za uslužno područje od naknade za razvoj te da sve 3 naknade budu odvojeno navedene u specifikacijama računa.
  1. Zadužuju se pročelnik Ureda grada, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove i pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb za pokretanje postupka javne nabave za izgradnju tribina na NK “Rudar” do kraja siječnja 2022.g. Planirani početak radova je početak travnja 2022.g.
  1. Izvođenje soboslikarskih radova na vanjskoj ovojnici fasade objekta NK “Plavi” Peklenica – u provedenom postupku jednostavne nabave radova od tražene tri (3) ponude u roku su pristigle tri (3) ponude. Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda obrta za soboslikarske usluge TIM VARGA u iznosu od 72.906,25 kuna.
  1. Zadužuju se pročelnik Ureda grada i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da početkom godine dogovore sa Županijskom upravom za ceste Međimurske županije početak pokretanja javne nabave za gradnju pješačko biciklističke staze Mursko Središće – Peklenica. Navedena investicija djelomično se sufinancira sredstvima iz proračuna grada.
  1. Nedeljko Zlatko – odobrava se zamolba za financijsku pomoć za izdavanje knjige “Kuglice od marcipana” u iznosu od 500,00 kuna.
  1. Međimurje plin d.o.o. – zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da usuglasi plan za izgradnju ili rekonstrukciju plinske mreže na području grada Mursko Središće.
  1. Temeljem zamolbe DVD Mursko Središće, DVD Peklenica i DVD Križovec, a sukladno Zakonu o vatrogastvu odobrava se isplata kapitalnih i tekućih donacija. DVD-u Mursko Središće isplatit će se 150 tisuća kuna kapitalne donacije i 10 tisuća kuna tekuće donacije za kupnju radnih uniforma, vatrogasne opreme i redovno poslovanje. DVD-u Peklenica isplatit će se 100 tisuća kuna kapitalne donacije i 10 tisuća kuna tekuće donacije za kupnju visokotlačne pumpe ,interventne i radne opreme te redovno poslovanje. DVD-u Križovec isplatit će se 50 tisuća kuna kapitalne donacije i 10 tisuća kuna tekuće donacije za kupnju vatrogasne opreme, završetak vatrogasnog spremišta te tekuće poslovanje.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 007-01/21-01/ 371                                                              GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109/11-21-01/1-1                                                          Dražen Srpak

Mursko Središće, 30.12.2021.