ZAKLJUČCI 138. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 03.10.2016. godine na 138. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. Udruga žena Križovec – odobrava se zamolba za donaciju za Dane kruha dana 23.10. u Križovcu, na način da se za navedenu manifestaciju podmiri račun za raznu robu u iznosu od 600,00 kn u trgovini Metss,
  1. 2. Dom za odrasle osobe Orehovica, Augusta Šenoe 2, 40322 Orehovica – odobrava se zamolba za donaciju za posteljinu za krevete korisnika, u jednokratnom iznosu od 1.000,00 kn iz sredstava za invalidne osobe,
  1. 3. PD „Bundek“ Mursko Središće – odobrava se zamolba za rezervaciju termina u sportskoj dvorani Mursko Središće dana 21.01. i 22.01.2017. godine za organizaciju manifestacije 19. Vincekov pohod, te se u navedenim terminima dvorana daje na korištenje besplatno, o čemu će se sklopiti ugovor o korištenju sportske dvorane,
  1. 4. ZU LJEKARNA BEĆIROVIĆ, Dr.Vinka Žganca 16, Vratišinec – odobrava se zamolba za sanaciju dijela oštećenog pločnika na adresi Frankopanska 20, Mursko Središće, te se Odsjek za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, zadužuje za asfaltiranje oštećenja na navedenom pločniku,
  1. 5. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
  • 1. Odsjek za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, zadužuje se za provjeru stanja nerazvrstanih cesta na području svih naselja u sastavu Grada Mursko Središće, te obavljanje sanacije udarnih rupa prije zime.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/16-01/2295

UR.BROJ: 2109/11-16-01/1-1

Mursko Središće, 03.10.2016.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak