ZAKLJUČCI 132. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 18.07.2016. godine na 132. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić i Belše Drago), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. „Bitel“ d.o.o., Ruđera Boškovića 74, 40329 Kotoriba – usvaja se ponuda za izradu tehničkog rješenja (elaborata) za izvedbu nastavka sustava javne rasvjete u dijelu ulice Antuna Mihanovića u Murskom Središću, u iznosu od 2.800,00 kn plus stručni nadzor nad izvođenjem radova u iznosu od 1.300,00 kn (cijene su izražene bez PDV-a). Sredstva će se osigurati rebalansom proračuna.
  1. 2. Međimurska županija, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Ruđera Boškovića 2, Čakovec – Grad Mursko Središće potvrđuje da je zainteresiran za uključenje u program „Kontrola plodnosti tla na području Međimurske županije“ te potvrđuje obavljanje 30 uzoraka tla na području Grada. Cijena jednog uzroka iznosi 356,25 kuna (s PDV-om). U sufinanciranju uzoraka tla sudjeluju Međimurska županija, te JLS sa 40%, te krajnji korisnici s 20% ukupne cijene uzroka. Sredstva će se osigurati rebalansom proračuna.
  1. 3. Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području Grada Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje zapisnik 12. sjednice Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada, u kojem se navode sljedeći zaključci:

Prometna problematika – teretni promet

 

– zaključeno je da cestovni i teretni promet kroz Mursko Središće i Štrukovec na DC

209 i dalje raste, što je naročito opasno za građane i turiste u turističkoj sezoni. Gradonačelnik je izvijestio da dogovara službeni posjet Murskom Središću od strane ministra prometa i direktora poduzeća „Hrvatske ceste“, u cilju rješavanja prometne problematike, i naglašeno je da policija za sada uspijeva održati promet pod kontrolom, uz velike napore.

Sajam prevencije u Murskom Središću

– zaključeno je da će se sajam prevencije održati od 20. do 25. rujna 2016. godine u sportskoj dvorani u Murskom Središću, te na vanjskim sportskim terenima. Grad Mursko Središće će financijski pomoći održavanje sajma, a isti će organizirati MUP – Policijska uprava Međimurska, koja se obvezuje do 15.07.2016. godine dostaviti popis financijskih obveza u svezi troškova sajma prevencije.

Aktualnosti i ostala pitanja

 

– zaključeno je da je ukupna sigurnosna situacija na području Grada Mursko Središće zadovoljavajuća.

23.09.2016.g. – „Sajam sigurnosti i prevencije 2016“

 

Grad Mursko Središće prihvaća ovogodišnje domaćinstvo i sponzorstvo za „Sajam sigurnosti i prevencije 2016.“, sukladno dopisu Policijske uprave Međimurske.Za uspješnu realizaciju sajma Grad Mursko Središće preuzima određene organizacijske obveze: najam sportske dvorane Osnovne škole Mursko Središće, vanjske sportske terene škole, el. energiju s kablovima u sportskoj dvorani, trofaznu struju za vanjski prostor, tepih za dvoranu, binu za svečano otvaranje sajma te aranžiranje iste, oko 100 stolica za uzvanike, razglas za potrebe vođenje programa, za izlagače najmanje 80 stolova (dimenzije 180×80) sa dvije stolice ili klupom, 250 porcija toplog obroka za izlagače (grah) te vodi, ručak za uzvanike (za 30 osoba), osiguranje prijevoza za učenike iz najbližih škola (troškovi prijevoza autobusa).

  1. 4. KK „Rudar“, Kralja Zvonimira 4, 40315 Mursko Središće – temeljem zamolbe KK „Rudar“ odobrava se besplatno korištenje sportske dvorane za potrebe treninga Hrvatske reprezentacije, te se moli KK „Rudar“ da se ubuduće pismeno obrate, prije bilo kakvih službenih dogovora sa potencijalnim korisnicima/gostima, zbog pravovremenih osiguravanja termina, te svih drugih odrednica koje proizlaze iz Pravilnika o korištenju sportske dvorane.
  1. 5. Grad Mursko Središće pokreće postupak bagatelne nabave za opremanje nove prostorije za dječji vrtić „Maslačak“, te će se pozivnim natječajem prikupiti 3 ponude, a pozvani ponuditelji biti će kontaktirani od strane ravnateljice DV sa svim potrebnim sadržajem bagatelne nabave.
  1. 6. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
  • 1. Odsjek za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se za kontaktiranje Hrvatskih cesta i Hrvatskih željeznica o zakrčenju deblima cestovnog i željezničkog mosta, te otklanjanju istih.
  • 2. Odsjek za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se za sanaciju šetnice od poplave, uklanjanje drveća, čišćenje korenja na pokosu na novom dijelu šetnice, rješavanje pitanja oko odvodnje podzemnih voda na novom dijelu šetnice, sanacija pokosa uz ulicu Matije Gupca i na novom dijelu šetnice, te zbog mogućeg klizišta na nekoliko čestica izvršiti geodetsko mjerenje, zbog utvrđivanja međa između privatnih čestica i javnog dobra.
  • 3. Odsjek za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se za sanaciju ceste prema tvrtci Sistem Mep d.o.o. i skeli „Fusek“, te čišćenje ceste od korova.

4. Dolores Vrtarić, voditeljica Odsjeka za opće-društvene djelatnosti zadužuje se za prikupljanje 3 ponude putem postupka bagatelne nabave za redizajn i servisiranje web stranice Grada Mursko Središće.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/16-01/1834

UR.BROJ: 2109/11-16-01/1-1

Mursko Središće, 18.07.2016.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak