ZAKLJUČCI 131. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 27.06.2016. godine na 131. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Antun Šimunić i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. Gradonačelnik usvaja Odluku o izmjenama Odluke o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja na području Grada Mursko Središće, te će ista biti objavljena na službenoj web stranici Grada Mursko Središće mursko-sredisce.hr radi dostupnosti javnosti i građanima,
  1. 2. Ljekarne Joukhadar, Ozaljska 50, Zagreb – odobrava se plaćanje računa u iznosu od 911,36 kn za kupnju medicinskog materijala potrebnog za mjerenje triglicerida i kolesterola za potrebe Društva dijabetičara Mursko Središće,
  1. 3. Temeljem zakona o sustavu civilne zaštite, gradonačelnik usvaja Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Mursko Središće, te zahvaljuje dosadašnjim članovima Zapovjedništva civilne zaštite te Stožera zaštite i spašavanja, članovima tijela koja prema novim zakonskim odredbama prestaju djelovati. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Mursko Središće biti će objavljena na službenoj web stranici Grada Mursko Središće mursko-sredisce.hr radi dostupnosti javnosti i građanima,
  1. 4. NK „Plavi“ Peklenica, Trg pekleničkih rudara 1, Peklenica – odobrava se zamolba za isplatu kapitalnih sredstava u iznosu od 22.000,00 kn prema ugovoru o dodjeli sredstava za programe i manifestacije udruga,
  1. 5. KLA „Povratak“ Mursko Središće – odobrava se zamolba za financijsku pomoć za odlazak na Sportske susrete 17.06. u Bjelovaru, u iznosu od 700,00 kn za podmirenje troškova kotizacije i učešća u prijevozu autobusom, prema ugovoru o dodjeli sredstava za programe i manifestacije udruga,
  1. 6. DVD Peklenica, Trg pekleničkih rudara 3, Peklenica – odobrava se zamolba za donaciju sredstava za poboljšanje opremljenosti navalnog vatrogasnog vozila u iznosu od 8.000,00 kn, iz sredstava za vatrogastvo,
  1. 7. Gradonačelnik usvaja prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za 2016. godinu, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
  1. 8. Pristupa se otvaranju ponuda za sanaciju krovišta Društvenog doma u Peklenici, utvrđuje se da su pristigle 2 ponude, od čega su obje pravodobne i pravovaljane, te se pristupa pregledu i ocijeni ponuda temeljem kriterija najniže cijene, i utvrđuje se da je najpovoljnija ponuda firme „Tekeli projekt inženjering“ d.o.o. iz Murskog Središća, u iznosu od 109.190,00 kn plus PDV,
  1. 9. Pristupa se otvaranju ponuda za sanaciju krovišta Društvenog doma u Štrukovcu, utvrđuje se da su pristigle 2 ponude, od čega su obje pravodobne i pravovaljane, te se pristupa pregledu i ocijeni ponuda temeljem kriterija najniže cijene, i utvrđuje se da je najpovoljnija ponuda firme „Tekeli projekt inženjering“ d.o.o. iz Murskog Središća, u iznosu od 156.795,00 kn kn plus PDV, a sredstva za isto osigurati će se u rebalansu gradskog proračuna za 2016. godinu,
  1. 10. Pristupa se otvaranju ponuda za asfaltiranje ceste u Štrukovcu, utvrđuje se da je pristigla 1 ponuda, koja je pravodobna i pravovaljana, te se pristupa pregledu i ocijeni ponude temeljem kriterija najniže cijene, i utvrđuje se da je najpovoljnija ponuda firme „Tegra“ d.o.o. iz Čakovca, u iznosu od 63.179,65 kn sa PDV-om.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/16-01/1707

UR.BROJ: 2109/11-16-01/1-1

Mursko Središće, 27.06.2016.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak

SAM_3086