ZAKLJUČCI 130. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 15.06.2016. godine na 130. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. Centar za socijalnu skrb Čakovec, Jakova Gotovca 9, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje zamolbu KLASA: 551-03/16-01/296, URBROJ: 2109-14-03/25-16-1, za financiranje troškova pohađanja dječjeg vrtića „Maslačak“ u Čakovcu za mldb. D.O., s prebivalištem na području Grada Mursko Središće (djevojčica je korisnica udomiteljstva u obitelji s područja Grada Čakovca) te usvaja zaključak da se Centar za socijalnu skrb Čakovec upućuje da navedenu zamolbu dostavi Gradu Čakovcu, s čijeg je područja udomiteljska obitelj, iz razloga što isti kriterij primjenjuje i Grad Mursko Središće prema udomiteljskim obiteljima na svome području,
  1. 2. Centar za socijalnu skrb Čakovec, Jakova Gotovca 9, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje zamolbu KLASA: 551-03/16-01/315, URBROJ: 2109-14-03/23-16-1 za financiranje troškova pohađanja dječjeg vrtića „Maslačak“ u Čakovcu za mldb. Lj.O., s prebivalištem na području Grada Mursko Središće (dječak je korisnik udomiteljstva u obitelji s područja Grada Čakovca) te usvaja zaključak da se Centar za socijalnu skrb Čakovec upućuje da navedenu zamolbu dostavi Gradu Čakovcu, s čijeg je područja udomiteljska obitelj, iz razloga što isti kriterij primjenjuje i Grad Mursko Središće prema udomiteljskim obiteljima na svome području,
  1. 3. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1.  Odsjek za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se za provođenje redovitih poslova košnje i održavanja javnih površina te uređenja lokalnih cesta,

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/16-01/1632

UR.BROJ: 2109/11-16-01/1-1

Mursko Središće, 15.06.2016.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak

Snimka cijelog zaslona 15.6.2016. 181309