ZAKLJUČCI 126. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 09.05.2016. godine na 126. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 1. 1. DVD Mursko Središće, Frankopanska 8, Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje prijedlog u svezi potvrde zapovjednika DVD Mursko Središće, te se usvaja zaključak da se potvrđuje prijedlog DVD Mursko Središće kojim se za zapovjednika imenuje Rajko Radiković, Josipa Broza Tita 54, Mursko Središće, izabran na godišnjoj skupštini DVD Mursko Središće održanoj dana 19.03.2016. godine,
 1. 2. DVD Mursko Središće, Frankopanska 8, Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje prijedlog članova DVD Mursko Središće za oslobađanje plaćanja komunalne naknade, te se temeljem Odluke o dopunama odluke o komunalnoj naknadi (Gradsko vijeće, 12.11.2014.), oslobađaju sljedeći vatrogasci iz Murskog Središća: 1) Balaž Justin – Rade Končara 4, 2) Bogdan Rajko – Marka Kovača 8, 3) Brodar Ivan – Marka Kovača 42, 4) Dobranić Ivan – Rade Končara 71, 5) Dobranić Marjan – Josipa Broza Tita 36, 6) Hoblaj Branko – Maksima Gorkog 7, 7) Kraljić Danijel – Rade Končara 69, 8) Kraljić Petar – Poljska 24a, 9) Majhen Dejan – Matije Gupca 52, 10) Matoša Renato – Vladimira Nazora 10, 11) Novak Kristijan – Josipa Šajnovića 17, 12) Novak Nikolaj – Josipa Broza Tita 19, 13) Palnec Miljenko – Slatine 11, 14) Radek Saša – Martinska 134, 15) Radiković Rajko – Josipa Broza Tita 54, 16) Sabo Nikola – Martinska 82, 17) Tarandek Aleksandar – Poljska 39, 18) Vrbanić Patrik – Kolodvorska 34, 19) Vršić Mihael – Josipa Broza Tita 33, 20) Zelić Željko – Josipa Broza Tita 68 i 21) Žganec Marko – Martinska 52,
 1. 3. Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Čakovec, Športska 2, Čakovec – odobrava se zamolba za isplatu sredstava sukladno potpisanom sporazumu iz 2014. godine, u iznosu od 0,50 kn prema evidentiranom broju stanovnika godišnje,
 1. 4. Ljekarne Joukhadar, Ozaljska 50, Zagreb – odobrava se plaćanje računa u iznosu od 864,33 kn za kupnju medicinskog materijala potrebnog za mjerenje triglicerida i kolesterola za potrebe Društva dijabetičara Mursko Središće,
 1. 5. INA d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, 10020 Zagreb – gradonačelnik prima na znanje ugovor sa firmom „URBIA“ d.o.o. Čakovec o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće, ukupnog iznosa 45.000,00 kn plus PDV, što će podmiriti INA d.d. Zagreb,
 1. 6. VMO Hlapičina – gradonačelnik usvaja zaključak da se odobrava isplata 13.000,00 kn neto kao autorski honorar za dr.sc. Blaženku Filipan Žignić, autoricu knjige „Monografija Hlapičine“, koja će se izdati za blagdan Svete Ane a povodom obilježavanja 750-te godišnjice povijesti Ivanovaca u Hlapičini,
 1. 7. Lorand Klemenčić, ovlašteni arhitekt, Kralja Tomislava 30, Čakovec – usvaja se ponuda u ukupnom iznosu od 42.00,00 kn, za izradu projekta Spomen parka naftaštva u Peklenici za kandidaturu u fond INTERREG, a potrebna sredstva osigurati će se u rebalansu gradskog proračuna,
 1. 8. „Instal promet Kanižaj“ d.o.o., Kalnička 31, Čakovec – usvaja se ponuda za vršenje usluge koordinatora 2 za zaštitu za radu u fazi izvođenja radova na rekonstrukciji dijela Centra za kulturu Grada Mursko Središće – faza 5, u ukupnom iznosu od 5.600,00 kn plus PDV,
 1. 9. „Instal promet Kanižaj“d.o.o., Kalnička 31, Čakovec – usvaja se ponuda za vršenje stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji dijela Centra za kulturu Grada Mursko Središće, po cijeni od neto 2,0% od vrijednosti nadziranih radova (rad i materijal),
 1. 10. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
 • 1. Antun Šimunić, voditelj odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zadužuje se za organizaciju i provođenje poslova košnje trave i uređenja rudarsko-murskog puta,
 • 2. Antun Šimunić, voditelj odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zadužuje se za organizaciju i provođenje poslova uređenja puta prema skeli Mursko Središće – Fusek,

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/16-01/1336

UR.BROJ: 2109/11-16-01/1-1                                                                     GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 09.05.2016.                                                                      Dražen Srpak