ZAKLJUČCI 124. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 18.04.2016. godine na 124. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Marija Kraljić, Antun Šimunić i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. Obrtnička komora Međimurske županije, I.G.Kovačića 4, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje zamolbu za stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja te usvaja sljedeći zaključak: Grad Mursko Središće je voljan financijski pomoći stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja, uz uvjet da se isto razmatra na kolegiju načelnika i gradonačelnika Međimurske županije i da za sve jedinice lokalne samouprave u Međimurju vrijede isti kriteriji. Gradonačelnik ujedno poziva Obrtničku komoru Međimurske županije da podupre nastojanja i inicijativu Grada Mursko Središće za otvaranje srednje strukovne škole u Murskom Središću,
  1. 2. DVD Križovec – gradonačelnik prima na znanje prijedlog članova DVD Križovec za oslobađanje plaćanja komunalne naknade, te se temeljem Odluke o dopunama odluke o komunalnoj naknadi (Gradsko vijeće, 12.11.2014.), oslobađaju sljedeći vatrogasci iz Križovca: Marko Strojko – Križovec 105, Leonard Sanjković – Križovec 52a, Florijan Vinković – Križovec 62, Danijel Korbelj – Križovec 21 i Bernard Horvat – Križovec 32. Gradonačelnik ujedno poziva i DVD Mursko Središće i DVD Peklenica da što skorije dostave svoje službene prijedloge kućanstava aktivnih, operativnih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava za oslobađanje plaćanja komunalne naknade,
  1. 3. Carinski ured Varaždin – gradonačelnik prima na znanje zamolbu za dostavu važećih odluka o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica, te se za isto zadužuje Antun Šimunić, voditelj odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo,
  1. 4. Međimurska županija, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje obavijest o obilježavanju Europskog tjedna od 02. do 09. svibnja 2016. godine, u Murskom Središću 05.05. s početkom u 10,00 sati na šetnici kod lučice, prigodnim programom učenika Osnovne škole Mursko Središće te djece iz dječjih vrtića „Maslačak“ i „Dječja mašta“, te se za isto zadužuje Dolores Vrtarić, voditeljica odsjeka za opće društvene djelatnosti,
  1. 5. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
  • 1. Antun Šimunić, voditelj odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zadužuje se za sanaciju kanala u ulici Josipa Broza Tita u Murskom Središću, iza kuće u vlasništvu Mirka Novaka,
  • 2. komunalni odsjek Grada Mursko Središće zadužuje se za organizaciju i provođenje poslova ograđivanja dječjeg igrališta i sadnje japanskih trešnji na padini u Poljskoj ulici u Murskom Središću, a isto je potrebno urediti u roku od 14 dana,
  • 3. gradonačelnik obaviještava građane i javnost da će proslava Praznika rada 01.05. (nedjelja) biti organizirana na ribnjaku Zalešće u Murskom Središću, organizator je ŠRD „Mura“, uz potporu Grada Mursko Središće.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/16-01/1171

UR.BROJ: 2109/11-16-01/1-1                                                                      GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 18.04.2016.                                                                      Dražen Srpak