Zaključci 12. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 03.12.2021. godine na 12. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Dolores Vrtarić, Zoran Turk, Petra Sršan, Drago Belše, Leonard Sanjković) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

  1. Zadužuje se pročelnik Ureda grada za pribavljanje tri ponude za uvođenje digitalnog uredskog poslovanja te za digitalizaciju ostalih servisa grada.
  2. Međimurska zaklada solidarnosti “Katruža” – prihvaća se ponuda za prigodne božićne i novogodišnje čestitke – 60 komada po cijeni od 5,00 kuna.
  3. Moto klub Miners MC – sukladno Ugovoru o sufinanciranju projekta/programa udruga odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 8.000,00 kuna za izradu i montažu novih ulaznih vrata na klupskoj prostoriji.
  4. Zadužuje se pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s udrugom Moto klub Miners MC organizira sastanak na temu rješavanje problematike objekta koji koristi udruga, a koja je u vlasništvu grada, a ista se naslanja na zgradu klaonice Hoblaj u vlasništvu grada koja će se rušiti.
  5. Društvo žena Mursko Središće – odobrava se zamolba udruge u svezi oslikavanja klupice na šetnici uz rijeku Muru. Klupica će se oslikati prema prijedlogu udruge.
  6. Euromatika d.o.o. – prihvaća se ponuda za postavljanje svjetleće rampe za parkiralište na ulazu zgrade Dobrovoljno vatrogasnog društva Mursko Središće s ciljem daljnjeg sprječavanja nepropisnog parkiranja.
  7. Zadužuju se pročelnik Ureda grada i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za dostavu Programa – građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćivanje otpadnih voda u 2022. godini.
  8. Rekonstrukcija stropne konstrukcije Spomen doma rudarstva Mursko Središće – u provedenom postupku jednostavne nabave radova od traženih pet (5) ponuda u roku je pristigla jedna (1) ponuda, Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda tvrtke Tekeli projekt inženjering d.o.o., Mursko Središće u visini od 266.618,75 kuna (s PDV-om).

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 007-01/21-01/325                                                               GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109/11-21-01/1-1                                                          Dražen Srpak

Mursko Središće, 03.12.2021.