Zaključci 11. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 22.11.2021. godine na 11. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Dolores Vrtarić, Zoran Turk, Petra Sršan, Drago Belše) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

  1. Prihvaća se ponuda za rušenje zgrade u vlasništvu Grada Mursko Središće na kat.čest. br: 404/4 (klaonica Hoblaj) u iznosu od 33.750,00 kuna (s PDV-om). Rušenje spomenute zgrade izvršit će se iza Nove godine, kako bi se izbjegli radovi za vrijeme Adventa. Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se za pribavljanje ponuda za izradu glavnog projekta parkirališta i buduće prometnice. Promet na novoj prometnici odvijao bi se u jednom smjeru od spomenika Nepomuk do javne bilježnice. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo,zaštitu okoliša,stambene i komunalne poslove da prije rušenja zgrade klaonice iskoordinira građevinske radove s Udrugom Miners oko objekta koji se naslanja na zgradu klaonice.
  1. Hrvatska gorska služba spašavanja, Čakovec – odobrava se isplata financijskih sredstava sukladno čl. 5 Sporazuma o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Čakovec na prostoru koji pokriva Grad Mursko Središće, poglavito na nepristupačnim prostorima izvan naselja, vodama i javnim prometnicama u visini od 0,5 kuna prema evidentiranom broju stanovnika.
  1. Uvažava se zamolba stanara ulice Ivana Gundulića u Murskom Središću za rješavanje prometnog problema, točnije za postavljanje prometnog ogledala na spoju Tekstilne ulice i ulice Ivana Gundulića. Zahtjev stanara navedene ulice upućuje se upravitelju ceste – Županijskoj upravi za ceste Međimurske županije na daljnje postupanje.
  1. Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor, Varaždin – prihvaća se ponuda za izvršenje poslova i zadaća iz područja civilne zaštite, gospodarenja otpadom, zaštite od požara i djelovanja Grada u području prirodnih nepogoda za 2021./2022. godinu u iznosu od 800,00 kuna (+ PDV) mjesečno.
  1. Vesna Makar, Pribislavec – odobrava se jednokratna novčana pomoć u visini od 2.000,00 kuna za pomoć kod nabave vozila prilagođenim osobama s invaliditetom.
  1. NK “Mura” Hlapičina – sukladno sklopljenom ugovor o dodjeli financijskih sredstava za projekt/program udruge odobrava se isplata kapitalne donacije u visini od 20.000,00 kuna.
  1. Temeljem zamolbe stanara ulice Rade Končara, zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za izradu prometnog elaborata te iscrtavanje pješačkih prijelaza u ulici Rade Končara.
  1. Odobrava se sklapanje van sudske nagodbe s tužiteljem Adriatic osiguranje d.d. u visini od 13.682,35 kuna (troškovi glavnice, kamata, sudskih pristojbi, saslušavanja dva svjedoka te odvjetnički troškovi) radi naleta psa lutalice na osobni automobil na teritoriju Grada Mursko Središće, kojeg psa je sukladno gradskoj odluci u obvezi bio zbrinuti Grad Mursko Središće.
  1. S obzirom na to da se prometnice u kojima se izvode radovi aglomeracije u naselju Peklenica i Hlapičina neće ove godine asfaltirati, zadužuje se komunalno redarstvo da se prometnice održavaju na tjednoj bazi zbog lakšeg prometovanja.
  1. Directa d.o.o., Čakovec – prihvaća se ponuda za postavljanje video nadzora u visini od 31.030,00 kuna (s PDV-om), a sredstva će se osigurati rebalansom proračuna. U svrhu sigurnosti i očuvanja imovine postavit će se video nadzor koji će obuhvaćati Trg braće Radića, Trg dr. Franje Tuđmana, prostor tržnice, autobusnog kolodvora, javnog bilježnika te glavnog raskršća u gradu.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 007-01/21-01/310                                                   GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109/11-21-01/1-1                                                          Dražen Srpak

Mursko Središće, 22.11.2021.