ZAKLJUČCI 105. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 12.10.2015. godine na 105. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata, ogranak Mursko Središće – odobrava se zamolba za financiranje rada udruge na način da se nakon rebalansa gradskog proračuna isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 2.500,00 kn iz sredstava za udruge,
  1. 2. Udruga veterana inženjerske bojne domovinskog rata Čakovec, V.Nazora 13, Ivanovec – odobrava se zamolba za financijsku potporu za izdavanje „Monografije 34. inženjerske bojne“ na način da se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500,00 kn iz sredstava za udruge iz gradskog proračuna u 2016. godini,
  1. 3. Krunoslav Trstenjak, Nikole Tesle 4, Mursko Središće – temeljem prethodnog zaključka Gradskog poglavarstva sa 12. sjednice održane dana 09.03.2009. godine, odobrava se zahtjev za uređenje prilaznog puta do k.č.br. 1706/2 u k.o. Mursko Središće, što će Grad Mursko Središće izvesti o svom trošku u što skorijem roku,
  1. 4. KLA „Povratak“, Trg bana Josipa Jelačića 2, Mursko Središće – odobrava se zamolba za financijsku pomoć za održavanje godišnje skupštine dana 17.10.2015. godine, na način da se nakon rebalansa gradskog proračuna isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.200,00 kn iz sredstava za pomoć osobama sa invaliditetom,
  1. 5. Gradonačelnik prima na znanje prijedlog Odluke o dodjeli studentskih kredita predložen od strane Povjerenstva za dodjelu studentskih kredita, i donosi Odluku o dodjeli studentskih kredita kojom se krediti u iznosu od po 1.000,00 kn mjesečno dodjeljuju sljedećim studentima – podnositeljima zahtjeva za dodjelu kredita: Monika Šoltić iz Križovca, Timotea Turk iz Murskog Središća, Darija Dunjko iz Murskog Središća i Benjamin Ciboci iz Murskog Središća, a sa istima će se sklopiti odgovarajući ugovor o studentskom kreditu,
  1. 6. „Instal promet Kanižaj“ d.o.o., Kalnička 31, Čakovec – usvaja se ponuda br. 51 za vršenje usluge koordinatora 2 za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova na rekonstrukciji dijela centra za kulturu Grada Mursko Središće u iznosu od 14.220,00 kn plus PDV, te ponuda za izradu plana izvođenja radova u iznosu od 1.800,00 kn plus PDV,
  1. 7. „Geo-M“ d.o.o., Glavna 67, Prelog – usvaja se ponuda br. 0710/2015 za iskolčenje međa nerazvrstanih cesta u Gospodarskoj zoni Brezje – Mursko Središće, u k.o. Mursko Središće na k.č.br. 692/5, 696/3, 696/7, 1884/2, 1884/6, 7069/6, 5809/1, 5809/4, 5809/5, 5843/2 i 5843/5, u iznosu od 9.000,00 kn uključujući PDV,

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/1778

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 12.10.2015.                                                                       Dražen Srpak