Zaključci 100. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 26.02.2021. godine na 100. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Petra Sršan, Drago Belše, Zoran Turk i Janja Zorec Detić) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

 

 1. Prihvaća se ponuda tvrtke Maxicon d.o.o., Zagreb u iznosu od 35.000,00 kuna s PDV-om za potrebe provedbe propisanog monitoringa i izrade Godišnjeg izvješća o stanju odlagališta “Hrastinka”.
 2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za izradu prometnog elaborata za potrebe postavljanja kućišta kamera uz državnu cestu D209 na ulasku u naselje Štrukovec iz pravca Čakovca. U svrhu izdavanja dozvole za postavljanje, po izradi potrebne dokumentacije, ista će se dostaviti PU Međimurskoj i Hrvatskim cestama.
 3. U provedenom postupku jednostavne nabave od tražene tri (3) ponude u roku je pristigla jedna (1) ponuda te se prihvaća najpovoljnija ponuda tvrtke URBIA d.o.o. za urbanizam i arhitekturu, Čakovec u iznosu od 86.250,00 kuna s uključenim PDV-om za izradu IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Mursko Središće.
 4. U provedenom postupku jednostavne nabave od tražene tri (3) ponude u roku su pristigle tri (3) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda Obrta za stolarske usluge DEBAN DIZAJN u iznosu od 55.787,50 kuna s uključenim PDV-om za nabavu uredskog namještaja – rekonstrukcija prostorija DVD-a Mursko Središće za potrebe Policijske postaje Mursko Središće.
 5. Temeljem zahtjeva Grada Mursko Središće, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije izdaje rješenje kojim se dopušta zahvat u prostoru Poučno pješačke staze Mura, unutar zaštićenog područja značajni krajobraz Mura i regionalni park Mura – Drava, kojim će se spojiti šetnica uz rijeku Muru sa stazom “Svetomartinska Mura”.
 6. Nakon ispitivanja tržišta za postavljanje antistres ploča kod Street workout sprava od traženih pet (5) ponuda, najpovoljnija ponuda je ponuda tvrtke Blažon usluge građevinskom mehanizacijom, Mursko Središće u iznosu od 53.431,75 kuna s PDV-om te se ista prihvaća.
 7. Prihvaća se ponuda tvrtke Nord – ing d.o.o., Čakovec u iznosu od 1.800,00 kuna za izradu izmjena i dopuna prometnog elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na Sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće – izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje 1 etapa – 1. faza u Martinskoj ulici u Murskom Središću.
 8. Prihvaća se zamolba za sufinanciranje terapija u Međimurskoj udruzi za ranu intervenciju – MURID u iznosu od 50%  ekonomske cijene usluge.
 9. Grad Mursko Središće raspisuje Javni poziv za korištenje javne površine uz skelu Fusek u Murskom Središću površine 40 m2 na razdoblje od 1 godine uz mogućnost produljenja korištenja maksimalno na razdoblje od 5 godina uz analizu ispunjavanja ugovornih obveza svake godine prilikom produljenja ugovora pri čemu Grad Mursko Središće zadržava pravo raskida ugovora ukoliko korisnik javne površine ne ispunjava ugovorne obveze. Javni poziv će se objaviti na web stranici Grada Mursko Središće uz utvrđenu početnu zakupninu u visini sukladno čl. 11 Odluci o porezima Grada Mursko Središće.
 10. U svrhu prijave na poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za prijavu projekta usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godine prihvaća se ponuda tvrtke Nord-ing d.o.o., Čakovec u iznosu od 17.250,00 kuna s PDV-om za izradu projektne dokumentacije – glavnog projekta dogradnje ulazne nadstrešnice i pergola na objektu dječjeg vrtića “Maslačak”.Na navedeni poziv aplicirat će se projekt izgradnje nadstrešnice nad terasom i južnom stranom zgrade vrtića i opremanje dječjeg igrališta dodatnim igralima.
 11. Obavještavaju se građani da Zahtjeve za oslobađanje plaćanja troškova odvoza kućnog smeća mogu podnijeti od 01.03. do 31.03.2021. godine. Zahtjevi će se zaprimati uredovnim danima i to: ponedjeljkom od 08:00 do 16:00 sati, utorkom i četvrtkom od 08:00 do 14:00 sati. Kriteriji za oslobađanje plaćanja troškova odvoza kućnog smeća su: – ako kućanstvo po svim osnovama ostvaruje prihode po članu domaćinstva manje od 800,00 kuna, – ako je obveznik plaćanja troškova odvoza kućnog smeća – nositelj kućanstva ili bračni partner, korisnik bilo kakvog oblika socijalne pomoći.
 12. Gradonačelnik prihvaća prijedlog Odluke Godišnjeg izvršenja proračuna za 2020. godinu Upravnog Odjela za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb te podnosi Gradskom vijeću na usvajanje.
 13. Temeljem pozivnog natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade «Zrinski» Međimurske županije za 2021. godinu, Grad Mursko Središće u području zaštite okoliša i drugih javnih djelatnosti predlaže udrugu Sportsko ribolovno društvo “Mura” Mursko Središće.
 14. Temeljem ugovora s tvrtkom ŽAGAR d.o.o., Čakovec od 16.02.2015. godine o projektiranju: izrada projektne dokumentacije za izgradnju mosta preko Gornjeg potoka u Murskom Središću kojim se projektant obvezao besplatno izraditi idejno rješenje za izradu visećeg pješačkog mosta preko rijeke Mure prema starom rukavcu rijeke Mure pokreću se aktivnosti vezano za točnu lokaciju mosta te terminski plan završetka idejnog rješenja. U tu svrhu će se održati radni sastanak. Nakon izrade idejno rješenja pristupit će se izradi kompletne projektne dokumentacije kako bi se projekt mogao prijaviti na javne pozive financiranih iz EU fondova ili nacionalnih programa.
 15. Zbog planiranja obilježavanja 50. godina postojanja Sportskog društva “Plavi” Peklenica (danas OK “Plavi”) zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za prikupljanje ponuda za uređenje odbojkaškog igrališta i okoliša. Planirani završetak uređenja odbojkaškog igrališta i okoliša je 01. svibanj 2021. godine.
 16. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za prikupljanje ponuda za sanaciju poljskih puteva na području naselja Peklenica.
 17. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za prikupljanje ponuda za čišćenje otvorenih oborinskih kanala na području naselja Peklenica, a koje su u nadležnosti JLS-a.
 18. Zadužuje se komunalno redarstvo za izdavanje upozorenja za uklanjanje granja i ostale vegetacije koja predstavljaju opasnost za prometovanje.
 19. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da uputi dopis Hrvatskim vodama za čišćenje i izmuljivanje kanala koji su u nadležnosti Hrvatskih voda.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 007-01/21-01/39                                                                 GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-21-01/1-1                                                                       Dražen Srpak

Mursko Središće, 26.02.2021.