ZAKLJUČCI 10. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11 i 19/13), te članka 31. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 9/09 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 10. sjednici održanoj dana 17.03.2015. godine, donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

 1. 1. Zobić Miljenko iz Murskog Središća, sa liste HDZ, položio je prisegu gradskog vijećnika kao zamjena za Hrženjak Dominika iz Štrukovca, koji zbog promjene adrese prebivališta s područja Grada Mursko Središće više ne obnaša dužnost vijećnika,
 1. 2. Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o izmjenama Odluke o izboru Odbora za proračun i financije, kojom se kao novi predsjednik umjesto Hrženjak Dominka imenuje Sanjković Leonard iz Križovca,
 1. 3. Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zapisnik 9. sjednice Gradskog vijeća,
 1. 4. a) Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zaključak o usvajanju Izvještaj proračuna za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014. godine Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće,
 1. b) Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeća usvaja zaključak o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće u 2014. godini,
 1. 5. a) Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeća usvaja zaključak o usvajanju Izvještaja proračuna za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014. godine za Dječji vrtić „Maslačak“ Mursko Središće,
 1. b) Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zaključak o usvajanju Izmjene i dopune financijskog plana za 2014. godinu i financijski plan za 2015. godinu za Dječji vrtić „Maslačak“ Mursko Središće,
 1. 6. a) Sa 9 glasova ZA i 4 glasa PROTIV Gradsko vijeće usvaja Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. – 31.12.2014. godine,
 1. b) Sa 9 glasova ZA i 4 glasa PROTIV Gradsko vijeće usvaja zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za 2014. godinu,
 1. c) Sa 9 glasova ZA i 4 glasa PROTIV Gradsko vijeće usvaja zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za 2014. godinu,
 1. 7. Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zaključak u usvajanju sljedećih akata:
 1. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za Grad Mursko Središće,
 2. Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja za Grad Mursko Središće,
 3. c) Plan zaštite i spašavanja Grada Mursko Središće,
 1. d) Plan Civilne zaštite Grada Mursko Središće,
 1. 8. Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zaključak o dodjeli javnih priznanja Grada Mursko Središće za 2015. godinu,
 1. 9. Sa 10 glasova ZA i 3 glasa PROTIV, Gradsko vijeća usvaja Izvješće gradonačelnika za razdoblje 01.07.2014. do 31.12.2014. godine,
 1. 10. a) Sa 9 glasova ZA i 4 glasa PROTIV, Gradsko vijeće usvaja Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Mursko SredišćE
 1. b) Sa 9 glasova ZA i 4 glasa PROTIV, Gradsko vijeće usvaja Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima Grada Mursko Središće,
 1. 11. Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zaključak o usvajanju Sporazuma o komisijskom vođenju poslova sanacije odlagališta komunalnog otpada „Hrastinka“,
 1. 12. Sa 9 glasova ZA i 4 glasa PROTIV, Gradsko vijeće usvaja Odluku o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Grada Mursko Središće u 2015. godini,
 1. 13. Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za preimenovanje i imenovanje novih ulica na području Grada Mursko Središće,
 1. 14. Sa 9 glasova ZA i 4 glasa PROTIV, Gradsko vijeće usvaja Odluku o kupnji nekretnine k.č.br. 102 u k.o. Mursko Središće,
 1. 15. Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeća usvaja zaključak o usvajanju izvješća o popisu imovine i obveza Grada Mursko Središće za 2014. godinu,
 1. 16. a) Sa 9 glasova ZA i 4 glasa PROTIV, Gradsko vijeće usvaja Odluku o izgradnji Gospodarske zone Brezje,
 1. b) Sa 9 glasova ZA i 4 glasa PROTIV, Gradsko vijeće usvaja Program izgradnje Gospodarske zone Brezje,
 1. 17. Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o izradi strateškog razvojnog programa Grada Mursko Središće do 2020. godine.

Gradsko vijeće Grada Mursko Središće ukupno broji 15 članova.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće. Navedene odluke posebno se dostavljaju na objavu, te stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

GRADSKO VIJEĆE

MURSKO SREDIŠĆE

Klasa: 021-05/15-01/368

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1

Mursko Središće, 17.03.2015.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mr.sci. Cmrečak Miljenko, dr.med.vet.