VOJSKA ODBILA KRČITI PANJEVE U BREZJU – 23. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 25.11.2013. godine na 23. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      Kozar Sanja, Poljska 6, Mursko Središće – zamolba za oslobađanje vraćanja studentskog kredita se odobrava prema važećem potpisanom ugovoru o studentskom kreditu i pravilniku o dodjeli studentskih potpora koji je vrijedio do 04. srpnja 2011. godine, te će Grad Mursko Središće Sanji Kozar za vrijeme cijelog otplatnog razdoblja vraćanja kredita mjesečno isplaćivati 75% iznosa otplatnog obroka kredita koji je utvrđen ugovorom o povratu studentskog kredita između Privredne banke Zagreb i imenovane, dok će preostalih 25% otplaćivati sama Kozar Sanja,

2.      Savez udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije, Perivoj Zrinskih 2, Čakovec – odobrava se zamolba za donaciju u svrhu obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom dana 03.12.2013. godine, te se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 200,00 kn, iz sredstava za pomoć invalidima tijekom 2014. godine,

3.      Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata, Ogranak Mursko Središće – odobrava se zamolba za donaciju za kupnju 15 komada poklon paketa po 50,00 kn za djecu hrvatskih branitelja povodom blagdana Svetog Nikole, na način da će se podmiriti račun kompenzacijom sa trgovinom „Mercator“ u Murskom Središće, u iznosu od 750,00 kn,

4.      Državni ured za reviziju, Područni ured Koprivnica – Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave na području Međimurske županije gradonačelnik prima na znanje, te se postupanje po istom dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

5.      Udruga slijepih Međimurske županije, Čakovec – odobrava se kupnja 5 ukrasnih jastuka od strane udruge po cijeni od 400,00 kn,  u cilju pomoći za djelovanje udruge,

6.      Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

          blagdansko uređenje i kićenje ulica potrebno je provesti najkasnije do 06.12.2013. godine, za što se zadužuje komunalni redar Belše Drago,

          referent za informiranje-administrator Bračko Bojan dana 20.11. u Zagrebu položio je stručni ispit za djelatnike u pismohranama, te se zadužuje da u suradnji sa gradonačelnikom Srpak Draženom i tajnikom-pročelnikom Ureda Grada izradi prijedlog daljnjih obveza Grada Mursko Središće u svezi osiguranja i opreme zasebnog prostora pismohrane tj. arhiva i opreme istog, te za pripremu potrebnih odluka temeljem Zakona o arhivskom gradivu i arhivima i Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva, a sve temeljem rješenja iz postupka stručnog nadzora izdanog od strane Državnog arhiva za Međimurje DAM – Štrigova. Rok za sređivanje gradiva i izradu sumarnog popisa je do 30. rujna 2014. godine, a rok za osiguranje i uređenje zasebnog prostora pismohrane je do 31. prosinca 2014. godine, kao što je navedeno u rješenju DAM Štrigova,

          temeljem pisanog očitovanja Ministarstva obrane Zagreb kojim odgovaraju na zamolbu Grada i navode da zbog ograničenih materijalnih i financijskih sredstava Oružanih snaga Republike Hrvatske nisu u mogućnosti obaviti radove krčenja šikare i panjeva u gospodarskoj zoni Brezje u Murskom Središću, gradonačelnik usvaja zaključak da je potrebno raspisati pozivni natječaj za krčenje šikare i panjeva u gospodarskoj zoni Brezje i od izvođača radova tražiti dostavu ponuda najkasnije do 06.12.2013. godine, a natječaj će se i dodatno javno objaviti na službenoj internet stranici i na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće. Za pripremu i provedbu natječaja zadužuje se tajnik Štefanić Miljenko a za objavu natječaja zadužuje se referent za informiranje Bračko Bojan,

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/13-01/1231

Ur.broj: 2109/11-1-01/1-13-1                                                                       GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 25.11.2013.                                                                                  Dražen Srpak