VODA IZ KRIŽOVCA PONOVO NA ANALIZU – 97. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 03.08.2015. godine na 97. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. „Neimar“, Josipa Šajnovića 4, Mursko Središće – usvaja se ponuda za izradu snimke izvedenog stanja zgrade „Majur“ Štrukovec u ukupnom iznosu od 1.250,00 kn, što je Gradu potrebno za daljnje kandidiranje projekta za sufinanciranje iz nacionalnih i EU fondova,
  1. 2. usvaja se ponuda firme „Marodi metal“, Frankopanska 36, Mursko Središće, za izradu, vruće pocinčavanje, farbanje i montažu ograde za gradsko groblje u Murskom Središću, u ukupnom iznosu od 9.400,00 kn,
  1. 3. usvaja se ponuda firme „Infoel“ d.o.o., Kapelščak 45a, Sveti Martin na Muri, za kupnju kompjuterske opremu (PC, printer, tipkovnica, miš, monitor) za Odsjek za graditeljstvo, u ukupnom iznosu od 4.201,10 kn,
  1. 4. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
  • 1. usvaja se zaključak da je potrebno naručiti detaljnu i sveobuhvatnu analizu vode iz mjesnog vodovoda Križovec, te nakon dobivanja rezultata analize sa VMO Križovec utvrditi stvarno stanje ispravnosti vode za ljudsku uporabu te utvrditi sigurnost samog sustava mjesnog vodovoda,
  • 2. obaviještavaju se građani i javnost da je Grad Mursko Središće sa firmom „Pavlic asfalt beton“ Goričan potpisao ugovor o preuzimanju i zbrinjavanju građevinskog otpada od stanovnika Grada, te se građevinski otpad može predati po cijeni od 55,00 kn/t (bez PDV-a), u dogovoru sa firmom „Pavlic asfalt beton“,
  • 3. obaviještavaju se građani i javnost da je Grad Mursko Središće sa firmom GKP „Pre-kom“ d.o.o. Prelog potpisao ugovor o preuzimanju i obradi biorazgradivog komunalnog otpada u kompostanu Prelog,
  • 4. gradonačelnik izdaje nalog komunalnom redarstvu Grada Mursko Središće da odmah napravi službeni nadzor u svezi bacanja smeća tj. otpada u ulici Slatine u Murskom Središću, te da za isto zatraži asistenciju policijske postaje Mursko Središće,
  • 5. obaviještavaju se građani i javnost tj. podsjećaju se da je još do 07.08. (petak) u Gradskoj upravi moguće predati zahtjev za prijavu štete od elementarne nepogode (tuče) koja je bila 08.srpnja 2015. godine, i to za štetu na ratarskim i povrtlarskim kulturama, krmnom bilju, višegodišnjim nasadima, građevinama i motornim vozilima,

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/1287

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                                GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 03.08.2015.                                                                        Dražen Srpak

kvaliteta_vode