VELJKO KAJTAZI ŽELI BOLJU SURADNJU GRADA S ROMIMA IZ SITNICA – 119. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 14.03.2016. godine na 119. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Marija Kraljić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. Veljko Kajtazi, saborski zastupnik austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske i židovske nacionalne manjine, P.J.Andrassyja 6, Zagreb – gradonačelnik prima na znanje zamolbu saborskog zastupnika lokalnim vlastima za bolju suradnju s legalnim i legitimnim vijećima i predstavnicima romske nacionalne manjine, te kao odgovor dostavlja pisano očitovanje VMO Sitnice od 02.03.2016. godine u kojem se navodi sljedeće: „Vijeće mjesnog odbora Sitnice i Vijeće romske nacionalne manjine Grada Mursko Središće sa Gradom Mursko Središće imaju jako dobru suradnju, i Grad Mursko Središće bi morao biti ogledalo ostalih gradova i općina što se tiče suradnje Roma i Grada“,

01

  1. 2. temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, gradonačelnik usvaja Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za svaki mjesni odbor na području Grada Mursko Središće,
  1. 3. temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, gradonačelnik usvaja prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Mursko Središće, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
  1. 4. „Međimurje investa“ d.o.o., Ruđera Boškovića 16, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretnina u svrhu izračuna naknade za potpuno izvlaštenu nekretninu u k.o. Mursko Središće, za nerazvrstanu cestu Zalešće, kojim se definira cijena od 7,20 kn/m2 za potrebe ceste, te se zadužuju pročelnik Miljenko Štefanić i pročelnica Marija Kraljić za provođenje postupka obeštećenja vlasnika zemljišta potrebnog za nerazvrstanu cestu Zalešće,
  1. 5. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
  • 1. Antun Šimunić, voditelj odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zadužuje se za nabavu novog kontejnera za smeće (7,0 m3 zapremnine) za potrebe groblja Peklenica-Križovec,
  • 2. Antun Šimunić, voditelj odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zadužuje se za pribavljanje 3 ponude za asfaltiranje polovice predviđenih staza na groblju u Murskom Središću, (ukoliko će biti potrebno, razlika sredstava osigurati će se u rebalansu gradskog proračuna), dok će se druga polovica staza asfaltirati tijekom 2017. godine,
  • 3. Drago Belše, referent za komunalno redarstvo, upućuje se na polaganje zakonski propisanog tečaja za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida za potrebe Grada Mursko Središće,
  • 4. gradonačelnik usvaja zaključak o uređenju pristupne ceste do Gradske uprave u centru Murskog Središća, na način da će se uz cestu urediti i iscrtati tj. označiti 3 parkirališna mjesta za potrebe stranaka mesnice „Ravlić“. Mesnica „Ravlić“ navedeni zakup prostora za parkirališna mjesta godišnje će plaćati 1.505,00 kn (prema važećoj Odluci o porezima Grada Mursko Središće – za korištenje javne površine), te je uplatila i jednokratni iznos od 1.000,00 kn za postavljanje propisanih znakova i iscrtavanje parkirališnih mjesta. Parkiranje će biti dozvoljeno isključivo na označena 3 parkirališna mjesta i to za potrebe stranaka mesnice „Ravlić“ u trajanju parkiranja od maksimalno do 15 minuta. Mole se građani da parkiraju isključivo na označena 3 parkirališna mjesta i isključivo za potrebe kupnje u mesnici, a u cilju provođenja nesmetanog odvijanja i sigurnosti prometa nadzor parkiranja striktno će vršiti referent za komunalno redarstvo Drago Belše.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/16-01/675

Ur.broj: 2109/11-16-01/1-1                                                                GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 14.03.2016.                                                                        Dražen Srpak